އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު

  • ބަންގްލަދޭޝްގައި ބައިމިލިޔަނެއްހާ ރޮހިންގާ މުސްލިމް ކުޑަކުދިން އެބަތިބި
  • ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދޭން ނިންމާފައިވަނި 10 ހާސް ކުދިންނަށް

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 23:10 | 4,626

ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަދަރުސާއެއް - އަލްއަރަބިއްޔާ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ކުޑަކުދިންނަށް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފިއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެޤައުމުގެ ރަޚައިން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ޤަތުލްޢާންމާއި ގުޅިގެން ޤައުމުދޫކޮށް، އެއްމިލިއަޔަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަންގްލަދޭޝަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ބައި މިލިއަން ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން ރޮހިންގާއިންގެ ކުޑަކުދިންނަށް އެޤައުމުގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު މިހުޅުވާލީ، އެޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ކުރި ފިއްތުންތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި، ރޮހިންޖާ ކުޑަކުދިން ތަޢުލީމު އުނގެނެމުން ދިޔައީ އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތައް ހުންނަ ޞަރަހައްދުތަކުގައި އދ ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ އޭޖެންސީން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ، ވަގުތީ ސެންޓަރުތަކުގައެވެ. އަދި މުސްލިމް ގްރޫޕުތަކުން ޓެންޓުތަކުގައި ހިންގި ވަގުތީ މަދަރުސާތަކުގައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރޮހިންޖާ ކުޑަކުދިންނަށް އަލަށް ހުޅުވާލި މި ފުރުޞަތު އިޢުލާން ކުރެއްވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޭކޭ އަބްދުލް މޫމިންއެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ، ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯރސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ ނިންމުން އިޢުލާންކުރައްވާ މޫމިން ވިދާޅުވީ، ޕައިލެޓް ޕްރޮގުރާމެއްގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިހަ ހާސް ކުއްޖަކަށް ރަސްމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުދޭނެކަމަށެވެ.

ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެތެރެއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެކަން އިޢުލާން ކުރިނަމަވެސް، އެކުދިންް ކިޔަވަން ފުރުޞަތު ދޭނެ ސްކޫލްތަކާއި، އަދި އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތަފުޞީލު އަދި ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެކްޓިވިސްޓުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ތަޢުރީފުކޮށް، ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުވެސް ވެސް ދަނީ މިކަން ފާހަގަކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.