އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

މުރަކަ ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

  • މިއީ 2 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް
  • މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ޖުމްލަ 17 ބައިވެރިން ބައިވެރިވޭ
  • މި ބައްދަލުމުގައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރެއްގައި ފަރުތަކުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެކުލަވައިލެވޭނެ

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:12 | 2,203

މުރަކަ ހިމަޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ވޯރކްޝޮޕް ފެށުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް އިނީޝިއެޓިވް (އިކްރީ) އާއި މޮނާކޯ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ގްލޯބަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ނެޓްވަރކްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަރުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިގުމުއްދަތަކަށް ނަގަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ދެ ދުވަހުގެ ޞަރަޙައްދީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ވަރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިންނެވެ. މި ވަރކްޝޮޕް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދެވެ. ވަރކްޝޮޕް ކުރިއަށްދަނީ މިމަހުގެ 28 އިން 29، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގް ގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމުލަ 25 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވިކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ޖަޕާނުގެ އިތުރުން ސައުތު އޭޝިއަން ކޯޕަރޭޓިވް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގުރާމް (ސަސެޕް) ތަމްސީލުކުރާ ޖުމުލަ 7 މަންދޫބުންނާއި، ގްލޯބަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގް ނެޓްވަރކްގެ ފެސިލިޓޭޓަރެއް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ޖުމުލަ 17 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ އިކްރީގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ ފަރުތައް ނިޞްބަތްވާ ޞަރަޙައްދުތަކުގެ މެދުގައި ޞަރަޙައްދީ ފެންވަރެއްގައި ފަރުތަކުގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލުމަށް ބާއްވާ 7 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެވެ.

މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގައި އެއްކުރެވޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، "2020 ޖީ.ސީ.އާރ.އެމް.އެން ގްލޯބަލް ކޮރަލް ރީފް ސްޓޭޓަސް އެންޑް ޓްރެންޑްސް" ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ރިޕޯރޓު އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 2020 ގައި ޕަލާއޯގައި ބޭއްވޭ "އޯޝަންސް ކޮންފަރަންސް" ގައެވެ. ދުނިޔޭގެ ފަރުތަކުގެ ޙާލަތަށް އަލިއަޅުވާލާ ރިޕޯޓެއް އެންމެ ފަރުން ޝާއިޢުކުރެވިފައި ވަނީ 2008 ގައެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް އިނީޝިއެޓިވް (އިކްރީ) އަކީ ދުނިޔޭގެ ފަރުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ފަރުތަކުގެ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ޤައުމުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް އެކުލެވޭ ނުރަސްމީ ޕާރޓްނަރޝިޕެކެވެ. އިކްރީ ވުޖޫދަށް އައީ 1994 ވަނަ އަހަރު 8 ޤައުމެއްގެ އެކުލެވޭ ގޮތަށެވެ. ފަރުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ފަރުތަކުގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމާއި، ފަރުތަކުގެ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އިކްރީން ދަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.