އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

އިންތިހާބުގެ ވާހަކަދައްކަން ޕީޕީއެމްއިން ލަދު ގަންނަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

  • ވެރިކަމުގެ ބާރުގައި އޮތް ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މަސައްކަތަކަށް ވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ރޫޅާލުމަށް
  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ޕީޕީއެމްއިން ދަންނަ ނުވަތަ އެބޭފުޅުންނާ ގުޅޭވެސް ކަމެއްނޫން
  • ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި ބާރުކަނޑުވާފައި

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:23 | 4,920

"އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް" ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އައްޑު ސިޓީގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވާހަކަދައްކަން ޕީޕީއެމްއިން ލަދުގަންނަން ޖެހޭކަމަށާއި ވެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ރޫޅާލުމަށްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް" ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އައްޑު ސިޓީގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ބާރުގައި އޮތް ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މަސައްކަތަކަށްވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ރޫޅާލުމަށްކަމަށާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އެބޭފުޅުން ދަންނަ ނުވަތަ އެބޭފުޅުންނާ ގުޅޭވެސް ކަމެއްނޫންކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަން އުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެ ޕާޓީ ނުދެކޭނެކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ހަގީގަތުގައި ޕީޕީއެމްއިން މި އިންތިހާބުގެ ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ލަދަގަންނަން ވާނެ، އެބޭފުޅުންނަށް ވާ ބެހޭކަމެއްވެސް ނޫން، އެ ބޭފުޅުން ދަންނަކަމެއްވެސް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނާއި ގުޅޭވެސް ކަމެއް ނޫން. އެބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި އޮތީ މި ނިޒާމް ރޫޅާލުމަށް.

~ ރައީސް ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި ބާރުކަނޑުވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ އިން ވެވުނު ވައުދާއި އެއްގޮތަށް އެ ބާރު އަނބުރައި ހޯދައިދީފައިވާކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވޯރކްޝޮޕްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އައްޑޫސިޓީއަށް 73 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކައުންސިލްތަކަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ބާރާއެކު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފީގެ ގޮތުގައި 7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުމްލަ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވޭނެގޮތަކާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަށް ފެށީ ތިލަދުންމަތިންނެވެ. ތިލަދުންމަތީ ދަތުރަށްފަހު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތައް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުން ވަނީ، ހުކުރު ދުވަހު އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.