ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދުލުގެ ކޯޓުން މިޔަންމާއަށް އަމުރުކޮށްފި

  • އައިސީޖޭއިން ވަނީ އަމުރަށް ތަބާވުމަށް ލާޒިމްކަމަށް މިޔަންމަރއަށް އަންގާފައި
  • ރޮހިންޔާއިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މިޔަންމަރިއިން އަންގަންޖެހޭ: އައިސީޖޭ
  • ރޮހިންޔާއިންނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ މިޔަންމަރ އަސްކަރިއްޔާއިން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 23 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:47 4,877

ރޮހިންޔާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ބަޔަކު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި - ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް

މިޔަންގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންގާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މުސްލިމުން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް، މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިޔަންމާ ސަރުކާރަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން ޢަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ޢަމުރުގައި ވަނީ ރޮހިންގާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މުސްލިމުން ތިބީ ޤަތުލުޢާންމެއްގެ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް، ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް، އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ވަނީ ޢަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޤަތުލުޢާންމު ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މިޔަންމާ ސަރުކާރަށް ޢަމުރުކުރަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް އައިސީޖޭއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މިޔަންމާގެ ސަލާމަތީބާރުތަކުން ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަން، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރު ކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާތަނަށް މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ހެކިތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވެސް އައިސީޖޭއިން ވަނީ ޢަމުރުކޮށްފައެވެ.

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ކުރިޔަށް އޮތް ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުމަށާއި، ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ހަ މަހަކުން ރޮހިންގާ ދަރިފަސްކޮޅު ރައްކާތެރިކުރަން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަައް އެ ކޯޓަށް އެންގުމަށްވެސް އައިސީޖޭއިން ވަނީ ޢަމުރުކޮށްފައެވެ.

އައިސީޖޭގެ ޢަމުރަށް ތަބާވުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްކަމަށާއި، މި ޢަމުރު ނެރުނު ހިސާބުން މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ޢަމުރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބޯލަނބާ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިޔަންމާގެ ރަޚައިން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ޙަމަލާދޭން ފެށީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީހުން ނައްތާލަން މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިސްވެ އޮވެ ވަނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައެވެ.

މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާގެ މި ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން، މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރޮހިންޔާއިންނަށް ވަނީ މިޔަންމާ ދޫކޮށް، އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށާއި އިންޑިއާއަށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހިފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އުޅެމުން އަންނަނީ މިޔަންމާ-ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައެވެ.

އިންޑިއާއިން ވަނީ އެ ޤައުމަށް ހިޖުރަކުރި ރޮހިންގާއިންނަކީ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ބަޔަކު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހު، އދ.ގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އެތަނުން އެއްބަޔަކު ޑީޕޯރޓުވެސް ކޮށްލާފައެވެ. އެ ޤައުމުގައި ތިބި ރޮހިންގާއިންގެ ޢަދަދު 18،000 ގާތްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް