ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

"ސައުތް އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާރސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން" ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

  • މިއީ ސީ.އާރު.ސީގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމެއް
  • ބައްދަލުވުމުގެ ތީމަކީ "ރިލިޖިއަން އެންޑް ޗިލްޑްރަން ރައިޓްސް އިން ސައުތް އޭޝިޔާ"
  • ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 އިން 29އަށް

ކ. މާލެ | 22 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 16:52 | 2,163

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދެވަނަ ސައުތް އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާރސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ފަރާތުން ފަސް އިލްމުވެރިއަކު ބޫޓާނަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ "ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗައިލްޑް" (ސީ.އާރު.ސީ) ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ރާވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސައުތް އޭޝިޔާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި އަދި މި ހައްގުތައް އަދާކޮށްދިނުމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ދައުރާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބޫޓާންގެ ވެރިރަށް ތިމްޕޫގެ, ލެ މެރީޑިއަން ރިވަރ ފްރަންޓް ހޮޓަލުގައި މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 އިން 29 ވަނަ ދުވަހަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ތީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ރިލިޖިއަން އެންޑް ޗިލްޑްރަން ރައިޓްސް އިން ސައުތް އޭޝިޔާ" އެވެ.

މި ތީމްގެ ދަށުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4 މައުޟޫއަކަށެވެ. އެއީ "ވެލިއުސް، ސްޕިރިޗުއަލިޓީ އެންޑް ޕޮލިސީ ފޯ ޗިލްޑްރަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް"، ޕްރިވެންޓިން އެގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރަން"، އެންކަރޭޖިން މީނިންގްފުލް ޔޫތް އެންޑް ޗިލްޑްރަން ޕާޓީސިޕޭޝަން" އަދި ޕްރިވެންޓިން ޖެންޑަރ އިން އީކުއަލިޓީ އިން އެކްސެސިން ޗިލްޑްރަންސް ރައިޓްސް" އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސީ.އާރް.ސީ ކުރިއަރުވާފައިވާ މިންވަރާއި، އެކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި މިކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ދައުރު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

އޭގެއިތުރުން، ސައުތު އޭޝިޔާގެ 8 ގައުމުގައި ސީ.އާރު.ސީ ކުރިއެރުވުމުގައި އެކި ދީންތަކާއި އަދި ދީނީ ލީޑަރުންގެ ނުފޫޒް އޮތް ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނީ ލީޑަރުން ސީ.އާރު.ސީ ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރިއަރުވަން އަދާކުރެވިދާނެ ރޯލާއި، އަދި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމާއިއެކު ދީނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ޔުނިސެފަށް މިކަމަށް ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ ޑރ. ސައުދުﷲ އަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. އަބްދުއްސައްތާރު އަބްދުއްރަހުމާން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މުސާއީދު ވާއިޒު އައްޝައިޚް އިއްޒުއްދީން އަދުނާނު އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް ނިމާލް މުހައްމަދު އެވެ. މި ބޭފޫޅުން ބޫޓާނަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.