އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނަށް އެލަވެންސް ދެވިގެން ނުވާނެ: މެންބަރު ރާއީ

  • އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މުޖުތަމައުގައި މިކަހަލަ މީހުން އައިޑެންޓިފައިވާންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އޭނާ ރިހެބިލިޓޭޓް ކޮށްފައި ނެރުނަސް އެމީހާއަކީ ކާކުކަން މުޖުތަމަޢުއަށް އެނގެންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 19:30 6,591

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ސަރުކާރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށްދޭ 5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނަށް ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރ ރާޢީ ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ކަނޑާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި ރާޢީ ވިދާޅުވީ އެފަދަ މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހުއްޓުވަންޖެހޭކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ލީކްވެގެން އުޅޭ ލިސްޓްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން އެބަ އުޅޭ. އެބޭފުޅުންގެ އޭޖް މިއުޅެނީ 70 އިން މައތީގައި ގިނައިން. އަސްލު މިބޭފުޅުން މީގެތެރެއަށް ވަދެގެން މިދަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު އެބޭފުޅުންނަށް މިކަހަލަ ކުއްތަށް ކުރަން މިއީކީ ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން އެ ދެއްވާ 5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް އެއީ ދެން ނުލިބޭނެގޮތަކަށް އައުން އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެކަން ކިހިނެތްތޯ ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުން ބަލާފައި އެ އެއްޗިއްސަކީ ދެވިގެންވާނެ އެއްޗިއްސެއްނޫން. އެބާވަތުގެ ކުށްތަށް ކުރާ ބޭފުޅުންނަށް.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ

މެމްބަރު ރައީ ވިދާޅުވީ މުޖުތަމައުއަށް އެ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތަކީ ސިއްރުކުރެވިގެންވާނެ މައުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށާއި، ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް މުޖުތަމައުއަށް ނެރުނަސް އެފަދަ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ރައީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މުޖުތަމައުގައި މިކަހަލަ މީހުން އައިޑެންޓިފައިވާނެ ވަރަށް. ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އޮންނަ ސިޔާސަތަކީ އެމީހުން ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފާނެތީވެ އެމީހުން ހުންނަނީ މުޖްތަމައުގައި އައިޑެންޓިފައި ނުވާނެ ގޮތަށް އަސްލުކަނަތްއްތައް ކުރެވިފައި. އެކަމު އެމީހުން އެބަޖެހޭ ހާމަވާން. ރަށްތަކުގައިވެސް އެބަޖެހޭ ހާމަވާން. އެއްފަހަރު މިކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް ވެއްޖެއްޔާމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މުޖްތަމަޢުއަށް ދޫވެގެން ދާއިރު އޭނާ ރިހެބިލިޓޭޓް ކޮށްފައި ނެރުނަސް އެމީހާއަކީ ކާކުކަން މުޖުތަމަޢުއަށް އެނގެންޖެހޭ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް