ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިރާން މިސައިލް ޙަމަލާ

އީރާނުގެ މިސައިލް ޙަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިންނަށް އަނިޔާވި: ޕެންޓެގަން

  • ޓްރަމްޕް މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އީރާން ޙަމަލާގަ އެމެރިކާގެ ސިފައިންނަށް އަނިޔާ ނުވާކަމަށް
  • އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ، ސިފައިންނަށް ހާނިއްކަވީކަން އެނގުނީ ރައީސް ބަޔާން އިއްވި ފަހުން ކަމަށް

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:01 5,629

އީރާނުން މިސައިލް ޙަމަލާ ދިން އަރްބީލް އެއަރ ބޭސް - ބީބީސީ

އީރާނުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިރާޤުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިން ޙަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިންނަށް ހާނިއްކަވެފައިވާކަމަށް، އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާ ޕެންޓެގަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ޕެންޓެގަން ގެ ޑިިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނާއި ޙަވަލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، އިރާޤުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާ ގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުކަމަށްވާ "އައިން އަލް-އައްސަަދު" އަށް އިރާނުން ދިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޙަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޒަޚަމް އެއްވެސް ނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަލް- އައްސަދު ވައިގެ މަރުކަޒަށް ދިން ޙަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އެގާރަ މީހެއްގެ ބޮލަށް އަނިޔާވިކަމަށް ޕެންޓެގަން އިން ބުނެއެވެ. ބާރު އެއްޗެއް ޖެހުމުން ބޮލުގެ އެތެރެއަށް ލިބުނު އަނިޔާއާއި ގުޅިގެން މީގެ ތެރެއިން 8 މީހުން ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް، އަދި އަނެއް ތިން މީހުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ ކުވޭތުގައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުންނަމަ، ބައެއް މީހުން ހޭނެތި އަނެއް ބައި މީހުންނަށް ކުއްލި ޝޮކްތަކެއް ޖެހުނެވެ. އަދި ސިނކުނޑިއަށްވެސް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި ބެހޭ ތަފުޞީލެއް ޕެންޓެގަން އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕެންޓެގަންގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނާއި ޙަވާލާދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ސިފައިންގެ މީހުންގެ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ތަހުލީލުތައް ނިމުމުން، އެމީހުން އަލުން އަނބުރާ އިރާޤަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޕެންޓެގަން އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިރާނުގެ ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވައިޓް ހައުސް ގައި ދެއްވި ބަޔާނުގައި އިރާނުގެ މިސައިލް ޙަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިންނަށް ގެއްލުން ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށްނެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ހެޔޮޙާލުގައި ކަމަށްވެސް ޓްރަމްޕް އެދުވަހުގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ޕެންޓެގަން އިން ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ބަޔާން ދެއްވި އިރު، އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިއްކައެއް ނުވަތަ އަނިޔާވި ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންނަށް ޙަމަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަން އެގުންވީ، އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކެއްގައި، ސިފައިންނަށް އެކި ކަހަލަ އުނދަގުލާއި ކުރިމަތިލާންޖެހި، އެމީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ކަންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ހިސާބުންކަމަށެވެ.

އިރާނުން އިރާޤުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒަކަށް ބެލިސްޓިކް މިސައިލްގެ ޙަމަލާތައް ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިނީ، އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އެމެރިކާއިން ދިން ޙަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙުގައި ދިން ޙަމަލާއެކެވެ.

ސުލައިމާނީގެ މަރާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާއާއި އިރާނުގެ ގުޅުން ވަނި މިއިން ޒަމާނެއްގައި ހީނަރު ނުވާހާ މިންވަރަށް ހީނާރުވެފައެެވެ. އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ އިރާނުން ރައްދުގައި، ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހުގައި އެމެރިކާގެ ތަނަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތަކަށް ޙަމަލާ ދީފިނަމަ، އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އިޤްތިޞާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. އަދި އީރާނު ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ އަވަސް ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއެއް އެމެރިކާއިން ވެސް ދިފާޢުގައި ދޭނެކަމަށެވެ.

އީރާނުން ބުނެފައިވަނީ، މެދުއިރުމަޓީ ޞަރަޙައްދުން އެމެރިކާގެ ވަސްވެސް ފޮހެލާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖެނުއަރީ 8 ގެ ޙަމަލާއަށް ފަހު ސީދާ އެމެރިިކާއަށް ޢަމާޒުކޮށް އިރާނުން ޙަމަލާއެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް