ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަ

ކުޑަ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުގައި ގޮވާލީ ޝިދާތާގެ އިސްތިއުފާއަށް

  • އިހްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ފަހަތުން ހިނގާފައި
  • މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ''މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފްރައިޑޭ''
  • ޓްރެކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފައިންޕުޅުގައި

ކ. މާލެ | 17 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:16 | 5,006

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ފަހަތުން އިހްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން ހިނގާފައިދަނީ - ޓްވިޓަރ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެ އިހްތިޖާޖުކޮށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖު ކުރަން ފެށީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތިންނެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ ކުރިމައްޗަށް އެއްވި ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ ޝޫއުރުތައް ލިޔެފައި ހުރި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެންނެވެ.

އިހްތިޖާޖު ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދޭން ފެށުމުން ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ޝިދާތާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވަމުންނެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ކުރި އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެމީހުން ދިޔައީ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ މި ފަދަ ކަންތައްތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނަމުންނެެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުންތަކެއް ރުޅިގަދަވެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އެނގިވަޑައިގަނެ އެކަން ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ގާނޫނީ މެންޑޭޓަކީ އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކާއި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމުގެ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދައުރެއް ނޯއްންނަ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންނާއި ސަރުކާރުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަން ޝިދާތާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ލަސްވާ ކަމަށް ދެކޭވެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ވަޑައިގަަންނަވަން އުޅުމުން އިހުތިޖާޖް ކުރި ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވަމުން ފަހަތުން ހިނގާފާއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ ''ފައިންފުޅު'' ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ޕެޓްރޯލް ޝެޑާ ހަމައަށް ހިންގަވާފައެވެ.

އެހާ ހިސާބަށް ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެންނެވީ ކީއްވެގެންތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ''މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފްރައިޑޭ'' މިހެންނެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ފަހަތުން ދިޔަ އިހްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ސިނަމާލެ ޕޮލިސްޓޭޝަނާއި ހިސާބުން ހުއްޓުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.