ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އިރުވައި ކޮންފެރެންސް

ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

  • ރިސޯޓްތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ނެރެވޭނެ ގާތްގަޑަކަށް 12 ވަރަކަށް ދާއިރާ ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
  • މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުލިގަމުގައި

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:16 | 3,216

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާރު އިސްމާޢީލް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރަނގަޅު ޢާމްދަނީ ލިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރުގެ ކުޑަ މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރޭވޭތީ އެ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެމްޑީޕީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "ތިލަދުންމަތި އިރުވައި ކޮންފެރެންސް" ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މީގެ ބޭނުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ މެދު ފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ޢާމްދަނީ ލިބޭ ވަޒީފާތަކަކަށް ވާތީކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގުރާމް އުލިގަމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓްރެއިނިން ދީގެން ރިސޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ނެރެވޭނެ ގާތްގަޑަކަށް 12 ވަރަކަށް ދާއިރާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެތެރޭގައި އިންޖިނިއަރުންނާއި އިލެކްޓްރީޝަނުންނާއި މެކޭނިކުންނާއި އަދި ހޮޓެލްމެނޭޖްމެންޓާއި ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ދާއިރާ އާއި މިކަހަލަ ބައިވަރު ދާއިރާތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެތެރޭގައި ކޯސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަށާނަން. އަދި މިތަނަށް ޓޫރިޒަމް އަންނައިރުގައި މިސާލަކަށް އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް މިގެންނަނީ މަދުވެގެން 1000 ބެޑް. އެބަހާލާނީ ތިލަދުންމަތީގައި ހުރި އެއަރޕޯޓްތަކުން ވިއްސަކަށް ނުވަތަ ތިރީހަކަށް މިނެޓުން ދެވޭ ގެސްޓް ހައުސް ހަދަން ރަނގަޅު ރަށްރަށުގެ މަޝްވަރާއާއެއްކޮށް އެތަންތަނުގައި ވަކި އަދަދަކަށް އެ ކާމިޔާބުވާ އަދަދަކަށް ގެސްޓް ހައުސް އަންނަ އަދަދަކަށް މަދުވެގެން ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން ބަހާލައިގެން އެކަން ކުރަން. މިބަލަނީ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަޅާ ނިމޭނޭ އެންމެ ލަސްވެގެން މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް.

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ނެރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށް ލޯނުގެ ފުރުޞަތުތައް ކައުންސިލްތަކުން ހޯދައިދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ މާބޮޑު ޢަދަދުތަކެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުވެސް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އެފަދަ ކާމިޔާބު މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ހދ އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ 22،872 މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން ވަޒީފާއަށްދާ މީހުންގެ ނިޞްބަތަކީ 6985 އެވެ. ވަޒީފާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ ޖުމުލަ އާބާދީގެ 3.6 އިންސައްތަކަމަށް ކޮންފެރެންސްގެ ތެރޭގައި ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.