ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

ތިން އިންތިހާބު އެކީގައި ބާއްވަން ފެނޭ: ރައީސް ސޯލިހް

  • ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަސްވަނީ އިންތިހާބުތައް ވަކިވަކިން އޮތުން
  • ހުރިހާ އިންތިހާބެއް އެކީގައި ބޭއްވިއްޖެނަމަ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ
  • ވާދަވެރި ބަޔަކު އޮށްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަތައް އެބަ ދައްކާ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:31 | 13,982

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެކީގައި ބާއްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ހދ. ނޮޅިވަރަމްއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަސްވެފައި ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އިންތިހާބުތައް ވަކިވަކިން އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތިން އިންތިހާބު އެއް ދުވަހެއްގައި, އެއްވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް، ހުރިހާ އިންތިހާބެއް އެކީގައި ބޭއްވިއްޖެނަމަ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތެދުފުޅެއް ބައެއް ކަންތައްތައް ކުޑަކޮށް ލަސްވެފައި ހުރެދާނެ، އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އިންތިހާބުތައް ވަކިވަކިން އޮތުމުން. އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި މި ތިން އިންތިހާބު އެއްދުވަހެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން. އެހެން ނޫންނަމަ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ލަސްތަކެއް އެބައާދޭ. ހުރިހާ އިންތިހާބެއް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ބޭއްވިއްޖެއްޔާ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ.

~ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައިވެސް ރައްޔިތުން ސާފުކޮށް މެޖޯރިޓީ ދިނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށާއި، އެކަމުން ސާފުކޮށްގެން އެނގި ގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސުތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަތްކަމާއި އެ ސިޔާސުތަކަށް އިތުބާރު ކުރިކަން ކަމަށެވެ. މި އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައިވެސް ރައްޔިތުން ކުރިން ނިންމި ނިންމުމާއި އިދިކޮޅަށް ނިންމުން ނިންމައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ފަށާފައިވާ ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވާދަވެރި ބަޔަކު އޮށްޓަރެއް ނެތް، ހަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްޔިތުން އަޑު ނޭހުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސްޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ބާރުތައް އެއްކޮށް، ތަރައްޤީ އެއްތަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ.

ނޮޅިވަރަމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސާލިހް ވިދާޅުވީ އެ ރަށު ސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަސް ކުލާސްރޫމާއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އެޅުމަށް 5.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމާނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު މިއަހަރު ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.