ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބުދަ ދުވަހު ރާވާ ނިމޭނެ

  • ބުދަ ދުވަހު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމޭނެ
  • ހުކުރު ދުވަހު ވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ
  • ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:40 | 4,911

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ކުރިން ހުރި ތަނުގައި ރާވަމުންދާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބުދަ ދުވަހު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ދެއްވަމުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިސްކިތް ހިޔާކޮށް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، މިހާރު ނުނިމި ހުރީ ތިނބި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި ތިނބި އެޅުމުން ރޭވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމޭނެ ކަމަށް ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ އިތުރަށް ވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވަޅު ބެހެއްޓޭނީ މިސްކިތް ހިޔާކުރަން ހަދާފައި ހުރި ހަރުގެ ނަގައިގެން ކަމަށެވެ.

އޭގެ ކުރިން ވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނޫން ހުރީކީ. މިސްތިކުގެ ވަޅު ބަހައްޓަން މިތަން ކޮނެފި ނަމަ ހަރުގެއަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްފާނެ. މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަގީގަތުގައި ވަރަށް އަވަސް. އަދި މީގެ ރަނގަޅު ހަމައަޅައިގެން ކުރާނެ ބަޔަކު ކުރާނެ އެންމެ ސްޕީޑުގައި ކުރަމުން މިދަނީ. ލަސްވެގެން ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރާނެ ބައިވަރު މަސައްކަތް އެބަހުރި. އެގޮތުން ގާ ހަލާކުވެފައި ހުރި ތަންތަން ހެދުމާއި ކަނޑާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިކުރަނީ. މިއީ ފުރޯއަކުން ކޮށައިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނޫން. މިއީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ކޮށްގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް. މިސްކިތް ރޭވުމުގެ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް ހިރިގަލުން ކަނޑައިގެން ހަދަމުން މިދަނީ،

~ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިގު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ މިސްކިތް ސަލްޓަންޕާކުގެ އިރު ދެކުނު ކަންމަތީގައި ހުރި އިރު އެތަނުން ނެގިއިރުގައި ވެސް ވަރަށް ބައިވަރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ގާތަކުގެ ބައިތައް މަދުކަމަށާއި އެތަންތަނަށް ގާ ހޯދައިގެން ގަލުން އެބައި ފިލްކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަގުތާއި، އެ މަސައްކަތާ އެއްކޮށް ދިޔާމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އުއްމީދާ އެއް ސްޕީޑެއްގައި ގޮސް މަސައްކަތް ނިންމާ ނުލެވުނީކަމަށް މި ދެކެނީ. އެކަމަކު ތިބި އެޅުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިވަނީ ނިމިފައި. މިސްކިތް ރާވާފައިވަނީ ކުރިންވެސް ހުރިގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް. ބަދަލަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ ފެންޑާގެ ތަނބުތައް މިހުރީ ހައިވަކަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި. ކުރިން އެ ހުރީ ދަނގަނޑު ހޮޅިން ހަދާފައި. މިއީ މިސްކިތާއި ސީދާ ގުޅުން ހުރި ތަނެއް ނޫން ނަމަވެސް މި ފަހަރު ދަގަނޑު ހޮޅިތައް ވެސް މިހުރީ ހައިވަކަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި. އަދި މިސްކިތުގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހައިވަކަރާއި ކަޅުވަކަރު ލަކުޑިން ހަދާފައި ނެތް ތަންތަން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައި. މިހާރު މިސްކިތުގައި ނުހުންނާނެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަޅުވަކަރާއި ހައިވަކަރު ނޫސް އެހެން އެއްވެސް ލަކުޑިއެއް،

~ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިގު

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ މިސްކިތުގެ އެއްވެސް ލަކުޑިއަކަށް އިސްކުރެއް އަދި މޮހޮރެއް ވެސް ޖަހާފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިސްކިތް ރާވާ ލަކުޑިއަށް މިހާރު ޖަހާފައި ހުންނާނީ ކުރެދިން އިލި ހެދުމަށްފަހު އިލި ކަމަށް ވެސް ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް މިސްކިތް ހުޅުވަން ތާރީހެއް ޖެހޭނީ ކަނޑައަޅަން ކަމަށާއި، މިސްކިތުގެ ރޭވުމާއި ހިޔާކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބުދަ ދުވަހަށް ނިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހު ތިނބި އަޅާ ނިމުމުން އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ހަރުގެ ރޫޅާފައި ވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޭންޑްސްކޭޕިން އާއި މިސްކިތް ހުރި ސަރަހައްދު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.