އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް އިހުތިރާމުކުުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ގޮވާލައިފި

  • އީރާނުން ނިއްކްލިއަރ ޕްރޮގުރާމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމަކަށް އައީ 2015 ވަނަ އަަހަރު
  • އީރާނުން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވާނަމަ، ޞަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ
  • 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިރާނުން ދަނީ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވަމުން

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:36 4,876

އިރާން ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން - ސައުދީ ގެޒެޓް

އީރާނުގެ ނިއްކްލިއަރ ޕްރޮގުރާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޤައުމުތަކާއެކު، 2015 އަހަރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ފުރިހަމަޔަށް އިހުތިރާމުކުުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން އިރާނަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިރާނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތިން ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި، ޖަރުމަން ވިލާތާއި، އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިކަމަށް ގޮވާލާ ޢާންމު ކުރި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނުވަތަ އިރާނުން ކުރާނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ނިއްކުލިއަރ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އިރާނުން ބައެއް ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނެ، އެޤައުމުތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވާކަން ފާޅުކޮށްފައެވެެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އީރާނުން އޮޅިގެން ދިންކަމަށް ބުނާ ޙަމަލާއެއްގައި ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ އުޅަނދެއް ވެއްޓި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. މި ޙަމަލާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ތިން ޤައުމުންވެސް ވަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނުން އެއްގޮތްކަން ފާހަގަކޮށް، އީރާނުން މީގެ ފަހުން ނިއްކްލިއަރ އެެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ތަރައްޤީނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އީރާނުން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވާނަމަ، ޞަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޤައުމުތަކުންވެސް ވިސްނާނެކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އީރާނުން ޞަރަޙައްދުގެ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމަށް ވިސްނާ، ޑިޕްލޮމަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން، މަޢުނަވީ ގޮތެއްގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމަށް، އީރާނު ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ޤައުމުތަކަށާއި، ވިލާތު އިއްތިހާދަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އިތުރު ހަތް ގައުމަކުން އިރާން އާއި އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ނިއުކުލިއަރ އެއްބަސްވުމަކީ އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގުރާމު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަ ވަނީ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެފައެވެ.

ވިލާތު އިއްތިޙާދު މެދުވެރިވެ އެކުލަވާލި މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަކީ ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި، ޖަރުމަން ވިލާތާއި، އިނގިރޭސި ވިލާތާއި، ރަޝިޔާގެ އިތުރުން ޗައިނާއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލި މިއެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް