ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް/ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީތަކާ ދިމާކޮށް، އެމްޑީޕީއަށް މެންބަރުން ވެއްދުމުގައި އުޅެނީވެސް ވާދަވެރިން!

  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ކައުންސިލް އިންތިހާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއާ ދިމާކޮށް އެހެން ޕާޓީތަކުން ގިނަ ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް ވައްދަމުންދޭ
  • އެކަންކުރަނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ހޯދުމަށް
  • ބައެއް އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އިދިކޮޅުން 300 އިން 500 އިން ފޯމު ހުށަހަޅަމުން ދޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:00 3,540

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ސާފު މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީން ހޯދުމާއި ގުޅިގެން އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ދެ ލީޑަރުން އުފާފާޅު ކުރައްވަނީ - އެމްޑީޕީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިންގާ ޕާޓީއަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީ އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފޮނި އުއްމީދުތައް ގުޅިފައިވާ އަދި ކަންކަން ކުރަން ދަންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. އެހެން ޕާޓީތަކާއި އެމްޑީޕީއާ ތަފާތުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް އެއީ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ލިބެނީވެސް އެހެންވެގެން ނެވެ.

މިހާރު މީޑިއާތަކުގެ ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ، އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިޞްބަތްވާ ބޭފުޅުންނާއި މެންބަރުން ހިމެނިފައިވާ މައްސަލައަކީ، އެއީ ހަމައެކަނި މިއަދަކު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެ މައްސަލައަކީ އެމްޑީޕީން އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ބާއްވާ ކޮންމެ ޕްރައިމަރީއަކާ ދިމާކޮށް ހިނގާ ކަމެކެވެ. އޭގައި ދެ ސަބަބެއް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީތައް ވާދަވެރިވެފައި، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވެސް އޭގެން ފައިދާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިޞްބަތްވާ މީހުންގެ ނަންތައް، އެމީހުންނަށް ނޭނގި އޮންނަ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަމެވެ. އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނަނީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީތަކާ ދިމާކޮށެވެ. އެގޮތުން، އެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހިސާބުތައް ޖަހައެވެ. އަދި ހިސާބުތައް ޖަހަމުންދާއިރު، ވަކިމީހަކަށް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުވާން އޮތީ ޕާޓީއަށް އިތުރު މެންބަރުން ކޮޅެއް ވައްދައިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެބަޔަކު އެކަން ކުރެއެވެ. އެގޮތުން އެ ދާއިރާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ މީސްމީހުންގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ހޯދައި، އެމީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރޝިޕްގެ ފޯމު ފުރާފައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަ އެވެ.

އަނެއް ސަބަބަކީ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާން އޮތީ، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން މިވެނި ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ކަމަށް، ނުވަތަ އެވެނި ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ފެއިލްކޮށް، އޭނާ އެދާރާގެ ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރާނަމަ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓްގެ މަޞްލަޙަތައް މަސައްކަތް ކުރާ ހިސާބުން ނެވެ. މިދެންނެވި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ބޭނުންވާ މީހާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން "ކަޓުވާލުމާއި" އޭނާ ބޭނުންވާ މީހާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ކާމިޔާބުވާން އަންނަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެދާއިރާއަށް 300 މެންބަރުން އިތުރު ކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ ވެސް އެކަން ކޮށްލުމަކީ، އެހާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އޭނާ ނިޞްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަންނަމުގައި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅައިގެން، އޭނާ ބޭނުންވާ މީހާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެވެނިކޮށް އޭނާއަށް އެނިމުނީ އެވެ.

އެހެންވީމާ އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާ ދިމާކޮށް، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި އެއީ ލަޠީފް ކަމަށްވިޔަސް، ޚަލީލުކަމަށް ވިޔަސް، އަދި ކީއްތޯއެވެ. އެއީ ޔާމީނު ކަމަށްވިޔަސް އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އޮތުމަކީ ހަމަ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުން އެތާނގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާކަމެއް ނޫނެވެ.

އާޚިރުގައި، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ބޭނުންވާ މީހާ ފެއިލްކޮށްލުވުނު ނަމަވެސް، ގިނަ ފަހަރު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރާ ކެންޑުޑޭޓް ވެގެންދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާ ފަރާތަށެވެ. އިދިކޮޅުން އެކި "ފޯމޭޝަންތައް" ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅެން އުޅުނު ނަމަވެސް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ކެމްޕެއިން "ފޯމޭޝަން" މާވަރުގަދަ ވެފައި، ކާމިޔާބެވެ. އެމްޑީޕީއާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ހުރި ތަފާތަކީވެސް އެއީއެވެ. މިފެންނަނީ ކަންކަން ކުރަން އެނގިގެން ކުރުމާއި، ކަންކަން ކުރަން ނޭނގި ކަންކަން ކުރަން އުޅުމުގެ ތަފާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް