ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެޑިއުކޭޝަން/ ތައުލީމީ ބިލް

ތައުލީމީ ބިލްގައި ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ވަށާޖެހޭ ތައުލީމު ހިމަނާނަން: އެޑިއުކޭޝަން

  • ވަށާޖެހޭ ތައުލީމު ފެއްޓެވީ ރައީސް ނަޝީދު
  • ދެން ވެރިކަމަށް އަރާ ވަޑައިގެންނެވި، ވަހީދު އަދި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވަށާޖެހޭ ތައުލީމީ ނިޒާމު އުވާލާފައި
  • ވަށާޖެހޭ ތައުލީމީ ނިޒާމުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި އަހުލާހަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަކަމައް ވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:00 2,412

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދިނުމާއި، ވަށާޖެހޭ ތައުލީމް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް، ގާނޫނެއްގައި އެކަންކަން ބަޔާން ކުރެވިގެން، ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަން ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށިފައިވާތީއާއި، ތައުލީމާ ގުޅޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ، އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތަށް ބަދަލުކުރަނީ ކޮންމެހެން ނަމަކަށް އެކަން ކުރަން ނޫން ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތުގައި ސިންގަލް ސެޝަން (އެއްދަންފަޅި)އަށް އަޅުގަނޑުމެން މަދަރުސާތައް މިބަދަލުކުރަނީ ކޮންމެހެން ނަމަކަށް އެކަން ކުރާކަށެއް ނޫން. އޭގެން ލިބޭނެ ފައިދާތަކަށް ބަލާފަ. ދަރިވަރަކަށް ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ދެވުނީމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު ސްކޫލުން މިނެރެވެނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ހުންނަ ދަރިވަރެއް.

~ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އެކިއެކި ސަރުކާރުތަކުން ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާތީއާއި ސްކޫލްތައް ހިންގުމުގައި ވެސް ސަރުކާރަކުން އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަދަލުކުރުމުން، ދެން އަންނަ ސަރުކާރުން އެކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރަމުންދާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އަދި ފައިސާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ބޭކާރުކޮށް، ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި، ދައުލަތުގެ ފައިސާތައް ހަރަދު ކުރަމުންދާތީ އެކަމާމެދު ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ، އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތައް ބަދަލު ކުރުމަކީ ވަރަށް ހަރަދު ބޮޑު ކަމެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ނިމިދިއަ އަހަރު 22 ސްކޫލެއް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރު ވެސް 22 ސްކޫލެއް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށް ޖުމްލަ 44 ސްކޫލެއްގައި ވަށާޖެހޭ ތައުލީމު ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައި، އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަދަލުކޮށް، ވަށާޖެހޭ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓެވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށްފަހު، ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކުގެ ސަރުކާރުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވަމުންދިޔަ، ވަށާޖެހޭ ތައުލީމީ ނިޒާމު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އަލުން ސްކޫލްތަކުގައި ދެ ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާދޭން ފަށާފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ މި ސަރުކާރުން މިވަނީ ވަށާޖެހޭ ތައުލީމީ ނިޒާމް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް