އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - އިރާނު

ޤަތަރުގެ އަމީރު އިރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  • މިއީ ގަތަރުގެ އަމީރު އިރާނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • އަމީރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދޭތެރޭގައި އޮތްގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އެސަރަހައްދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މަޝްރަހުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:17 4,198

ޤަތަރުގެ އަމީރު- އިރާނަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި - އަލްޖަޒީރާ

ޤަތަރުގެ އަމީރު ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ހައްމާދު އަލް ޘާނީ އިރާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޤަތަރުގެ އަމީރު އިރާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިރާނުގެ ރައީސް ޙަސަން ރޫހާނީ އާއި އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. މިއީ ޤަތަރުގެ އަމީރު އިރާނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޤަތަރުގެ އަމީރު އިރާނަށް މިވަޑައިގަންނަވަނީ އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން ޤަލްފު ޞަރަޙައްދަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ޤަތަރުގެ ސްޓޭޓް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނާގޮތުން އަމީރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި އޮތްގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، އެޞަރަޙައްދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޝްރަހުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އަމީރު އިރާނަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޮމާނަށް ވަޑައިގެން އޮމާންގެ އާ ރަސްގެފާނު ޚައިތަމް ބިން ތާރިޤް އަލް ސާޢިދާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު ޤަބޫސް ބިން ސާޢިދު އަލް ސާޢިދު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސުލައިމާނީ އަވަހަރާކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެ ޞަރަޙައްދުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެކުރިން ވަނީ ޤަތަރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިރާނުގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދަވާފައެވެ. ދެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލުކުރައްވާ ވަނީ އެޞަރަޙައްދުގެ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިރާޤާއި އެޞަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް