ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިރާނު

ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި ދުވަހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ އެހެން އޮފިޝަލަކު އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށްވެސް ހަމަލާދިން

  • އެމެރިކާއިން ދެން ހަމަލާދީފައިވަނީ ޔަމަންގައި ހުރި އިރާނުގެ އިސްލާމިކް ރިވޮލިޔުޝަނަރީ ގާޑުގެ އިސްއޮފިސަރެއް ކަމުގައިވާ އަބްދުލް ރެޒާ ޝައްލާއީ އަށް
  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވައިގެ މަގުން ޔަމަނަށް ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:57 9,030

ޔަމަނުގެ މަގެއްގެ މަތިން މީހަކު ހިނގާފައިދަނީ - އަލްޖަޒީރާ

އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އެމެރިކާއިން ޙަމަލާދިން ދުވަހު އިރާނުގެ އެހެން އިސް މަސްއޫލުވެރިއަކު އަވަހާރަކޮށްލުމަށްވެސް އެމެރިކާއިން ޙަމަލާދިންކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

އޮފިޝަލަކާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން އިން ބުނެފައިވަނީ، އެދުވަހު އެމެރިކާއިން ދެން ޙަމަލާދީފައިވަނީ ޔަމަނުގައި ހުރި އިރާނުގެ އިސްލާމިކް ރިވޮލިޔުޝަނަރީ ގާޑުގެ އިސް އޮފިސަރެއް ކަމުގައިވާ އަބްދުލް ރިޒާ ޝައްލާއީ އަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޙަމަލާއިން އޭނާ ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް އޭއެފްޕީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން މި އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ޕެންޓަގަން އިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ނޭވީ ކޮމާންޑަރ ރެބޭކާ ރިބިއާރިކް ބުނެފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވައިގެ މަގުން ޔަމަނަށް ޙަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޙަމަލާތައް ދިނީ ޔަމަނަކީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ފަސޭހައިން ތިބެވޭނެ ތަނެއްކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށާއި، ޞަރަޙައްދުގައި ހިންގާ އެފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ނުކުރާކަމަށް ރެބޭކާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޔޫއެސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓްރެޜަރީ ބުނީ ޝައްލާއީ އަކީ އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާ އާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ޙަމަލާތައް ފޮނުވާ ގެއްލުން ދެމުންދާ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރުމުގައިވެސް ޝައްލާއީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޙަމަލާއަށް ފައިސާދީ އެކަމަށް މީހުން ތައްޔާރުކޮށް އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ޝައްލާއީ ކަމަށް ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔަމަނުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގަ، ޝައްލާއީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެމެރިކާގެ އެއްވެސް އޮފިޝަލެއް މިއޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭ ތަފުޞީލީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޙިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި ބުނަނީ އެޙަމަލާ ނާކާމިޔާބުވި ވާހަކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް