އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އޮމާން

އޮމާންގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތައް ހައިތަމް ބިން ތާރިޤް

  • ހައިތަމް އަކީ އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނާއި ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭފުޅެއް
  • ހައިތަމް ވަނީ ގަލްފު ސަރަހައްދުގައި އެގައުމުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ދަމަހައްޓާ ހުރިހާ ގައުމުތަކާއެކުވެސް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބާއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
  • އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނު ގަބޫސް އަކީ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަރަބި ދުނިޔޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ފަރާތް

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 19:27 | 4,910

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު ކަމަށް އައްޔަނުކުރި ހައިތަމް ބިން ތާރިޤް - އަލްޖަޒީރާ

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު ސުލްޠާން ޤަބޫސް ބިން ސައިދް އަލް ސައިދް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، އެޤައުމުގެ ތަޚުތައް ޚައިތަމް ބިން ޠާރިޤު އަލް ސައިދް އިސްކުރައްވައިފި އެވެ.

ކަލްޗަރަލް މިނިސްޓަރ ކަމުގައި ހުންނެވި ހައިތަމް އަކީ އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނާއި ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭފުޅެކެވެ. އޮމާންގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޮމާންގެ އާ ރަސްގެފާނަކަށް ޚައިތަމް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޢާއިލާއިން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚައިތަމް އަކީ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން އޮމާންގެ ރަސްކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ބޭފުޅާވެސް މެއެވެ.

ރަސްކަމަށް ވެޑުވުމަށްފަހު ޤައުމާ މުޚާޠަބާ ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ޚައިތަމް ވަނީ ޤަލްފު ޞަރަޙައްދުގައި އެޤައުމުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު ދަމަހައްޓާ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާއެކުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީން ވަގުތުން ދެއްކި މިވާހަކަފުޅުގައި ޚައިތަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނު ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތުތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނަކީ އެޤައުމުގައި އެންމެ ބާރުގަދަ މަޤާމެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ކަމާއި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ކަމާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ އިތުރުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކަމާއި ފޮރިން އެފެއަރޒްކަމުގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާނީ އާދައިގެ މަތިން ރަސްގެފާނެވެ.

އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނު ޤަބޫސް އަކީ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޢަރަބި ދުނިޔޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ފަރާތެވެ. އުމުރުފުޅުން 79 އަހަރަފުޅުގައި ޤަބޫސް އަވަހާރަވިިއިރު ޤަބޫސް ރަސްކަމަށް ވަޑައިގަތީ 1970 ވަނަ އަހަރު އެޤައުމުގައި އެއްވެސް ލޭ އޮހޮރުވުމަކާ ނުލާ ކުރި ބަޣާވާތުން ބައްޕާފުޅު ރަސްކަމުން ދުރުކުރުމަށްފަހު އެވެ. ޤަބޫސްގެ އަމިއްލަފުޅު ދަރި އެއް ނުހުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަސްކަން ދާން އޮތީ ޤަބޫސްގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ތިން ބޭފުޅަކަށެވެ. އެތަނުން ރަސްކަން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑު ބޭފުޅަކީވެސް ޚައިތަމް އެވެ.

ޚައިތަމް އޮމާންގެ ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނުއިރު ޤަލްފު ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވެފައެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އިން ޤަތަރާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައިވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން އިރާނާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުންވެސް ވަނީ މިއިން ދުވަހަކު ހީނަރުނުވާ މިންވަރަށް ހީނަރުވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.