ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ހިމަބިހި

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ރާއްޖޭން ވެސް ހިމަބިހި ފެނިއްޖެ

  • ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް
  • އެމްއެމްއާރް ނުވަތަ އެމްއާރް މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްގެ 2 ޑޯޒް ހަމަކުރަންޖެހޭ
  • ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 9 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:14 5,055

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ރާއްޖޭންވެސް ހިމަބިހި ފެނިޖެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އަޙްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދޮޅުއަހަރަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ހަނދާންނެތިގެންވެސް ނުޖެހި ހުރި ވެކްސިންތައް ހަމަކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ދަރިފުޅުގެ ވެކްސިން ކާޑު ޗެކްކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ނުޖަހާ ހުއްޓާ އޭގެން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކޮންޓުރޯލް ކުރެވޭނޭގޮތްތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް މަދުވާނެވާނެކަމަށެވެ.

ޑރ.ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކޮންޓުރޯލް ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މީސްލްސް، އެމްއެމްއާރް ނުވަތަ އެމްއާރް މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްގެ 2 ޑޯޒް ހަމަކޮށްފައިހުރުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ.ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ހިމަބިހި ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ތަނެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިނދެފައި ދިޔަޔަސް 1 ގަޑިއިރުވަންދެން އެ ވައިރަސް އެތަނުގައިހުންނަ ކަމަށާއި، އެތަނަށް އަންނަ އެހެންމީހުންނަށް ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ބަލިފެނިފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ފައިސަލް ހާމަކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވެސް ވަނީ ހިމަބިހި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހިމަބިހި (މީސްލްސް) އަށް ޝައްކުވާ ފަރާތެއް ފެނުމުން، ޓެސްޓްކޮށް ބަލި ހުރިތޯ ޔަޤީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހިމަބިހި ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހަން އޮންނަ މުއްދަތުގައި ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ވެކްސިން ދޭންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ވެކްސިން ނުދެވުނު ނަމަވެސް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވެކްސިން ދޭ މަރުކަޒަށް ގޮސް ވެކްސިންގެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ރާއްޖޭންވެސް ހިމަބިހި ފެނިފައިވާއިރު، ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި(މީސްލްސް) ނައްތާލާފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ 13 ޖޫން 2017 ގައެވެ.

ގައިންގައިން އަރާ ބަލިތަކުން ތުއްތު ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިންދޭން ފަށާފައި ވަނީ 1976 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް މީސްލްސް ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައި ވަނީ 1983 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މީސްލްސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް