ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
މަގޭ ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އިންތިހާބުކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ފައިދާއެއް ނުނިކުންނާނެ!

  • ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 4 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 18:47 | 24,226

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ގިނައިން ޤާނޫނަކަށް އިސްލާހް ގެނެވުނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށެވެ. ގެނެވުނީ އިސްލާހެކޭ ކިޔަން ހެޔޮނުވާވަރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެ ޤަނޫނަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ކަނޑާލައި، ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަތުލައި، މިނިސްޓްރީތަކަށް ބަދަލުކުރީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ކައުންސިލްތަކަކީ ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި އިންތިހާބުކުރާ ބަޔަކު ތިބޭތަނަކަށް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އޮތީ ބަދަލުކޮށްލާފަ އެވެ.

ބައެއް ކައުންސިލްތަކުގެ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކަށްވެފައިއޮންނަނީ ގަބުރުސްތާނުތަށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. އިތުރު އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް، މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ފުރުސަތުދީފައެއް ނުވެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މުޅިންވެސް ކުރެއްވިކަމަކީ ބާރުތަށް މުށުތެރެޔަށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މަރުކަޒީކޮށް، ކަތީބުން ތިބި ދުވަސްވަރަށް ޤައުމު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އެއްކޮށް ގަނޑުބަނޑުކޮށްލާފައިވަނިކޮށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ކިތަންމެހާވެސް ފޮނިކަން އެއީ ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކުރާނެ ހަޤީޤަތްތަކެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭ މިންވަރަށް ބާރުވެރިކަންދީ، ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރާއި، ވަސީލަތްތައް ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު، އެ އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެގެންދިޔައީވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލި ބާރުވެރިކަމާއެކުގަ އެވެ. ޤައުމުގައި ތިއްބެވި ކަމުއޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކާއި، ތައުލީމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވަން ފެއްޓެވީވެސް އެ ހިސާބުންނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށްނުވާނެ އެވެ.

އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީންވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ތިމަންމެންނަށް ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނުމަށް އާދޭހުގެ ބަސްތައް އޮއްސަމުންގެންދާއިރު، ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފިނަމަ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭނެކަމަށްވެސް ކެނޑިނޭޅި އަންނަނީ ވައުދުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފިކުރުގެ ބަޔަކާއެކުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރެވިދާނެތޯ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްތަކެއްކޮށްދެވިދާނެތޯ އެވެ.

އެހެނީ އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ގަޔާވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެ ޕާޓީއަކީވެސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ބީރައްޓެހި ވިސްނުމުގެ ޕާޓީއެކެވެ. މަރުކަޒީ ވިސްނުމުގެ ޕާޓީއެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތައް އެކަނިވެސް އެކަމަށް ބާރުދެއެވެ. އެފަދަ ބަޔަކު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފިނަމަ، ކައުންސިލްތަކުން ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް، އެހެން ނުރަނގަޅު މަންޒަރެއް ފެނި، އަނެއްކާވެސް ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންކުރަން ފެށި އިތުބާރު ގެއްލިގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު އެވެ.

ނިޒާމް ކޮޅަށްޖަހައި، އެ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް ކުރަން ފެށި މަސައްކަތް ފަނުފުލުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތުތައްވެސް ބޮޑެވެ. މިއީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ކައިރިޔަށްދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ނިޒާމާއި ބީރައްޓެހި ބަޔަކު އިންތިހާބުކުރާނީތޯ، ނުވަތަ ނިޒާމަށް ފަރިތަ، ރައްޓެހި ބަޔަކު އިންތިހާބުކޮށް، ދުނިޔޭގެ ތަހުޖީބުވެފައިވާ ޤައުމުތައް ހިންގާ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުވާނީތޯ އެއީ ރައްޔިތުން ނިންމަންޖެހޭކަންކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.