ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރާއްޖެ-ޗައިނާ

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް މަރެއް ނުވޭ: ސައީދު

  • އެގްރީމެންޓް ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު
  • ކުރީ ސަރުކާރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް އެގްރީމެންޓަކަށް ނުލިބޭ
  • ސައީދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ގޮވާލައްވާފައި

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 15 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 09:38 2,175

ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ދިވެހި ރާއްޖެއާއު ޗައިނާއާއި މެދު 2017 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް (އެފްޓީއޭ) "މަރެއް" ނުވާކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ކުރިޔަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ އެގްރީމެންޓަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ މީޑިއާއަކަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ސައީދު ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްދުދެއްވައި ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކީ އަމިއްލަ ސިޔާސީ މަންފާތަކެއް ހާސިލްކުރެއްވުމަށް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމަށްވާ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރައްވާ ސައީދު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެބޭފުޅާކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވެވޭ "ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި އެގްރީމެންޓެއް ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވާށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. އެފްޓީއޭއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ އެގްރީމެންޓާއި އެކު ކުރިޔަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި، އެ އެގްރީމެންޓު މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރާނެ ކަމަށެެވެ.

ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އެ އެގްރީމެންޓަކީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން ކުރިޔަށްދާނެ އެގްރީމެންޓަކަށްވާތީވެ، ކުރީ ސަރުކާރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް އެ އެގްރީމެންޓަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިފައިވާނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވަނީ ޗައިނާއާއި ރާއްޖެއާއި މެދު ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަންބޮޑުވާކަންތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޒޭންގް ލިޒޯންގް ވެސް ވަނީ ރައްދުދެއްވާފައެވެ، އެގޮތުން ސަފީރު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޕޮލިޓިޝަންއެއް ދެއްކެވި އެއްވެސް އޮއްޓަރެއް ނެތް، ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގެ ބިން އަތުލާތޯ ސުވާލުކުރައްވާ، ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓަތަކާއި އެހެން ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއާ އެކު ވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ޗައިނާއަށް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް