ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ: ޑރ. ޝާން

  • ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ
  • ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭ
  • ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްވުރެ މަދު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 00:26 10,785

ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްޓިން މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ ޑރ. ޔޫސުފް ޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައި ޑރ. ޝާން ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޮޕަރޭޝަން ދާއިރާއިން ބަލާނަމަ ޔޫރޯ ސަރޖަރީ، ޔޫރޯލޮޖީ މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކާޑިއޮލޮޖީއާ ނެފްރޮލޮޖީއާ އޮންކޯ ސަރޖަރީ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޑރ. ޝާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއަންނަ ހަފުތާގައި ގެސްޓްރޯ އެންޓްރޮލޮޖީހެ ޚިދުމަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއަންނަ އަހަރުގައި ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިއާ ޚިލާފަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ޢާންމުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ.ޝާން ވިދާޅުވީ މިހާރު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އަންނަ މީހުން ގިނަ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުރެވޭނަމަ، ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ނުގޮސް ހޮސްޕިޓަލުން އެޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މަދުކަން ޑރ.ޝާން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޔޫރޯލޮޖީ ފުރަތަމަ ފެށިއިރުގަ ދުވާލަކު އެއްސަރޖަރީ ދެ ސަރޖަރީ އެގޮތަށް ފެށުނީ. ނަމަވެސް މިހާރު އެބޭފުޅުންނަށް ދީފައިވާ ވަގުތު ކުޑަވެފަ އެމަޖަންސީ ސަރޖަރީތައް ވެސް ވަރަށް ގިނަ. އޭގެ މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތޭ. ޔޫރޯ ސަރޖަރީއަށް ވެސް.

~ ޑރ.ޝާން ޔޫސުފް- އެކްޓިން މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ

ޕީއާރް މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސިރާޖް ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ އިންފްރާސްޓަކްޗަރއަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރއާއި، ކާޑިއޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުވުމާއެކު، ޖާގަ ބޮޑުވެ މިހާރު ދިމާވާ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސިރާޖް ވިދާޅުވީ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތައް ނުލިބޭ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް