އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މަގޭ ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޕާކިސްތާން؟

  • ޕާކިސްތާނުން އަންނަނީ ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދަތުރުތައް ސްޕޮންސަރ ކުރަމުން
  • ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އެ ސަރުކާރާއެކު ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާފައި
  • ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއަކީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގެ އަޑީގައި ތިބިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއެއް

ކ. މާލެ | 12 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:58 | 28,903

ޕާކިސްތާނު އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

2018ގެ އިންތިޚާބު، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަކީ، ރައީސް ޔާމީނާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ދިޔަ ގައުމުތަކުން ގަޔާވި ކަމެއް ނޫންނެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއިއެކު، އާ ސަރުކާރާއި ގުޅުން އޮންނަ ގައުމުތަކާއި ދެކޮޅުވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރާއި، ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން ވަޒީފާ ގެއްލުނު ގިނަ ބަޔަކު ފެށިއެވެ.

މިކަމުގެ އަޑީގައި ޕާކިސްތާން ފަދަ، ކުރީގެ ސަރުކާރާއި ގުޅުން އޮތް ސަރުކާރުތަކުގެ އަތެއްވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރާ ދެކޮޅުވެރި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރާ ބައެއް ޓުވިޓަރ ހެންޑްލްތަކަކީ ސީދާ ޕާކިސްތާނުންނާއި ޗައިނާއިން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކެކެވެ. މި އެކައުންޓްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ވާހަކަތައް ފަތުރައި، "ދީނީ ކާޑު" ކުޅެއެވެ. އަދި އިންޑިއާއަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދޭ ސިޔާސަތާ މެދު ނަފްރަތު ނަފުރަތު އުފައްދައި، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވެރިވެގަންނަން އުޅޭކަން ދައްކައި، ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މިއެކައުންޓްތަކުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އަނެއް މަންޒަރަކީ، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޕާކިސްތާނުން ދަތުރުތަކެއް ސްޕޮންސަރ ކުރަމުން ދިއުމެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ، އިދިކޮޅު މީޑިއާއާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ހައްދުފަހަނައެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކެވެ. މީގެ މަގްސަދަކީވެސް ދީނީ ޝިއާރުތައް ނަގަހައްޓައި، އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ދޭތެރެ ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތް ފަހުން ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ތިން ބުރަށް ދަތުރުތައް އިންތިޒާމް ކޮށްފައެވެ. މިއިން އެއް ދަތުރަކީ، ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޗެނަލް 13 ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާއި، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ލިޔުންތެރިންތަކަކަށް ދީފައިވާ ދަތުރެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތާއި އިސްލާޙީ އެޖެންޑާ ނުރަނގަޅު ގޮތަށް ސިފަކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާ މި ފަރާތްތަކަށް ޕާކިސްތާނަށް ދައުވަތު ދީފައި ވަނީ، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15ން 21އަށެވެ. މިފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ، ޕާކިސްތާންގެ ފައިސަލްއާބާދުގެ ޖާމިއާ ސަލަފިއްޔާގެ ދަރިވަރެކެވެ.

މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދިއުމަކީ، ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް ދެވޭ އިންޒާރެކެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގައި ވަރުޖައްސައި، ޕާކިސްތާނާއެކު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޮތްފަދަ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީވެސް މީގެ މަގްސަދެކެވެ. މިކަމުގައި ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކުރުމުން މިކަމުގައި ރައްޔިތުން ދެކޭނެ ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ތިލަ ކުރެވުނު އަދި އަތުލައި ގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ހުރިހައި މައްސަލައެއްގައިވެސް ޕާކިސްތާނަށް ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި އިނގިލި ދިއްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މުހައްމަދު އަމީން ޕާކިސްތާންގައި ތަމްރީނު ކޮށްފައިވާކަމީވެސް އިއްތިފާގެއް ނޫނެނެވެ. މީގައި ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ފިންގަރޕްރިންޓްވެސް ސާފުކޮށް ފެންނާން އޮތުމަކީވެސް ނުތަނަވަސްވާން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ.

މި މީހުންގެ އަމާޒަކީ ޒުވާނުން ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ދާޚީލީ ހަމަޖެހުން ނަގައިލުމެވެ. އަދި މިކަމުގައި މިމީހުނަށް ދިގު މާޒީއެއް ލިބިގެންވާކަމީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނާން އޮތް ހަގީގަތެކެވެ. މިކަން އިންޑިއާއަށް ބެއްޔަސް އަދި އަފްގާނިސްތާނަށް ބެއްޔަސް ފެންނާން އެބަ އޮތެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އެއިން ނުރައްކާވާން ހުރި ކަންކަމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ޔަގީނުންވެސް ތިބީ މިފަދަ ގޮން ޖެހުންތަކާ ކުރިމަތި ލުމަށް ރެއާ ދުވާލު ފާރައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.