ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - ސްރީލަންކާގެ ބީއައިއޭގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް

ލަންކާގެ މައި އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް ބޭނުންކުރާނަމަ، މިނިސްޓަރުން 1000 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ

  • ވީއައިޕީ ލައުންޖް ބޭނުންކުރާނަމަ، 1000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ
  • ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލް ބޭނުން ނުކުރައްވާ
  • މީގެ ފަހުން ވީއައިޕީ ބޭނުންކުރާނީ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި، ވަފްދުތަކަށް

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 16:30 4,107

ސްރީލަންކާގެ ބީއައިއޭގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް - ކޮލޮމްބޯ ގެޒެޓް

ސްރީލަންކާގެ ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އެޤައުމުގައި މައި ވައިގެ ބަނދަރު ކަމަށްވާ "ބަންޑާރަނާޔަކަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް"(ބީއައިއޭ) ގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް ބޭނުންކުރާނަމަ، 1000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތައް އެއަރޕޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބީއައިއޭގެ މެނޭޖިންގ ދިލަން ޕެރޭރާ ޑިރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލާދީ ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ޤައުމުން ބޭރަށާއި، އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރައްވާއިރު ވީއައިޕީ ލައުންޖު ބޭނުންކުރައްވަންޖެހޭ ގޮތުގެ ސަރކިއުލަރއެއް ވަނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މި ސަރކިއުލާގެ ދަށުން ވަޒީރުންނާއި، މަޖިލިސް މެންބަރުން ބީއައިއޭ ލައުންޖު ބޭނުންކުރައްވާނަމަ، ކޮންމެ ދަތުރަކަށް 1000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

ސަރކިއުލަރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތްކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ޤައުމަށް ގެންނަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އިޞްލާހީ ބަދަލުގެތެރެއިން ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޕެރޭރާ ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ، އެއަރޕޯޓުން ދައުލަތައް ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިތުރު ކުރުން ކަމުގައެވެ. އަދި ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ވަކި ފަރުދަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޚިދްމަތް ދިނުން ކަމެކެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި ޚުދު ރައީސްވެސް އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލް ބޭނުން ނުކުރައްވައެވެ. އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް އެފަދައިން އަމަލު ކުރެއްވުމަށް، ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ބީއައިއޭގެ ލައުންޖު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތައް ގެނައި އިޞްލާހާއެކު، މީގެ ފަހުން ވީއައިޕީ ލައުންޖް ހިލޭ ބޭނުން ކުރައްވާނީ، ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި، ވަފްދުތަކަށެވެ. މި ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ވީއައިޕީ ލައުންޖުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު 250 އަށް މަދުކޮށް، އުޅަނދުތައްވެސް ވަނީ 5 އަށް މަދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް