އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ރައީސް ޞާލިޙު

ހަވާސާވެފަ ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް ފެންނަނީ، އެޒުވާނުން މުޖްތަމަޢަށް ގެންނަން ދައުލަތް އިހުމާލުވެފައިވާތީ: ރައީސް ޞާލިޙު

  • ޒުވާނުންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު
  • އިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުން ކިބައިގައި އަށަގަނުވަންޖެހޭ
  • މިސަރުކާރުގައި ޒުވާނުން މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 10 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 12:56 | 4,092

ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މުޖުތަމަޢުން ހަވާސާވެފައި ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް ފެންނަމުންދަނީ، އެ ޒުވާނުން ސަލާމަތްކޮށް، މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގައި މުޅި ދައުލަތް އިހުމާލުވެފައިވާތީ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރުވެސް، ޒުވާނުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްފައި އޮތުމުން، މިކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑުކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނީ، އިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުން ކިބައިގައި އަށަގަނެގެން ކަމަށެވެ. އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޒުވާނުން އިސްނަގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް މިހާރުވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި، މުޖުތަމަޢުން ހަވާސާވެފައި ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް ފެންނަމުން އެދަނީ، އެ ޒުވާނުން ސަލާމަތްކޮށް، މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގައި މުޅި ދައުލަތް އިހުމާލުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މިވެރިކަމުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދާ ޒުވާނުން ދޫކޮށްނުލާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، ގައުމުގެ ޒުވާނުން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ، ދައުލަތުގެ ވަރަށް އިސް ވާޖިބެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން. ދިވެހި ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށެއްނުލާނަން. އަދި ދިވެހި ހުރިހާ ޒުވާނުންވެސް ހެޔޮ ވިސްނުމަށް ރުޖޫޢަވެ، އިޞްލާޙުވުމުގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން.

~ ރައީސް ޞާލިޙު

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް، މިއަދު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެނީ، ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ތިމާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މާޙައުލަކަށް ހެދިގެން ނޫނީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޙައްޤުކަމަށްވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުވެސް ރައްކާތެރި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ކަމަށާއި، ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ، ރާއްޖެއަކީ ޕްލާސްޓިކް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުގެންގުޅޭ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ، ތިމާވެށްޓާ އެއްކީލި ސިޔާސަތެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެގެން، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން، ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓޭނެ ޙައްޤުތަކެއް ނޫން. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ހަމައެކަނި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ޙައްޤުތަކެއް ނޫން. މިކަމުގައި އެންމެ މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި، ޤައުމުގެ ކުރިމަގު އެބަޔަކަށް ވާރުތަވާން ތިބި މިއަދުގެ ޒުވާނުން، މިކަމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ވަކިން ބޮޑުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

~ ރައީސް ޞާލިހު

ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅެނީ، އިޤްތިޞާދީ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ކުރެވޭ ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ގޭބިސީތައް ކައިރީގައި ހިންގާ ވަރކްޝޮޕްތަކާއި، ގަރާޖުތަކުގެ ސަބަބުން، ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން ރައީސް ޞާލިޙު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.