އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރައީސް ސޯލިހު

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެޗްއާރްސީއެމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައެއްނުވޭ: ރައީސް ޞާލިޙު

  • އެޗްއާރްސީއެމް އުފެއްދެވީ ވަރަށް މުހިންމު ބޭނުމެއްގައި
  • ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގެ ނުފޫޒު އެޗްއާރްސީއެމްއަށް އޮތް
  • އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ޒިންމާ

ކ. މާލެ | 10 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 10:51 | 2,024

ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން އެކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ޚާއްޞަ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދީ ވަރަށް މުހިންމު ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ކުރީ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުގެ ނުފޫޒާއި، ނުރަނގަޅު ބާރު އެކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އޮތްއޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސްއޫލިއްޔަތި އަދާނުކުރެވުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިޙު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތެއް ހިގަނީ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށްވާއިރު، އެއިރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްޤުތަކާމެދު އިހުމާލުވާނަމަ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނެގެހެއްޓޭނެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

''މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޔަގީންކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ. މިދެންނެވި މަގަށް ދައުލަތުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމަށް މިސަރުކާރުން އަޅަންފަށާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރުވެސް ފެންނަން ފަށައިފި. މިދެންނެވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިދާއިރާއާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ޒިންމާއާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދީ ދުސްތޫރީ އަދި އަސާސީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.

ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ މިވެރިކަމާ ރާއްޖެ ކުރިމަތިލިއިރުގަ މިޤައުމުގައި އަށަގަންނަމުންދިޔަ ޘަޤާފަތަކީ އާރާބާރުގައި ތިބެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު އެއްވެސް އަދަބަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހި ބޯދަމައިގަތުން ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުގެ އިންތިޤާލީ އަދާލަތުގެ ދަށުން މިނުބައި ޘަޤާފާތް ނައްތާލުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ އިންސާނީ ޝގެ އެންމެ އިސް ޙައްޤުކަމަށްވާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ މުޅި ވިސްނުން ހުއްޓިފައިހުރީ މިރަށްތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޖަޒީރާ ވަންތަ ދިރިއުޅުމެއްގެ އުފާވެރިކަން އިޙުސާސްކުރެވޭ ފަދަ އަމާންވެއްޓެއް މިމުޖުތަމަޢުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބޭނުންވާ ޢަސާސީ ޙައްޤަކީ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިކަންކަމަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޙައްޤެއްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަނބުރުގެ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙައްޤުގައި ކަސްތަޅު އަޅުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދިގެން ވެރިކަން ކުރާ އެއްވެސް ސަރުކާރެއް ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު އެކަމާ ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.