ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ފަލަ ސުރުހީ

އާ ކޭނަރީއާއެކު މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަންނަ މަހުގެ އަދަދު އިތުރުކުރާނަން: އެންސިސް

  • މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާގެ ހައްލަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
  • ވަޒިފާ ދޭއިރު ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭނެ
  • ދިވެހިން އުފެއްދުން ތަކުގެ އަގު އުފުލޭނެ

ކ. މާލެ | 10 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:00 | 2,482

އެންސިސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި މަސް ކަރުހާނާގައި ބަޔަކު މަސް ކަނޑަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލެގައި ހުޅުވި އެންސިސް މަސް ކާރުޚާނާއާ އެކު މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަންނަ މަހުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ލިބޭ އަގުތައް ރަނގަޅު ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

އެންސިސް އިން ހުޅުމާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ގައި ޤާއިމުކުރި ދަޅު މަސް ކާރުޚާނާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އެންސިސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ހުސައިން އަފީފް ވިދާޅުވީ، އަލަށް ހުޅުވި ކާރުޚާނާ ގައި ވަޒީފާއަށް މީހުން ނަގާއިރު އިސްކަމެއް ދޭނީ ދިވެހިިންނަށް ކަމަށެވެ.

އެންސިސް އަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާރކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކުުންފުންޏަކަށްވާއިރު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ތަކެތީގެ އަގާއި މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުވުންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ބޭރު މީހުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުން އިޤުދިޞާށްވެސް ފައިދާ ތަކެއް ވާނެ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި އެންސިސް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަތާ 17 ވަރަކަށް އަހަރުވެފައިވާއިރު ހުސައިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އަހަރަކީ، މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާ އާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ އެންމެ ގިނަ އަހަރެވެ. މިއަހަރުގެ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯގައި މަސްވެރިކަމުގެ އިންޓަަނޭޝަލް މާރކެޓް، އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުން ތަކާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ސިޔާސަތުތައް މަސްވެރިންނަށް އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، އެއަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންސިސްއިން ދެކޭ ގޮތުގައި މަސްވެރިންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއްގެ ޙައްލަކީ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އިތުރު ކުރުމެވެ. ހުސައިން ވިދާޅުވީ، އެއީ ހަމައެކަނި މަސް ގަނެފައި ބަންދުކުރުން ނޫން ކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ސާފުތާހިރު މަސްވެރިކަން، އުފެއްދުންތަކާއި އެއްވަރަކަށް ފެންނަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންސިސްގެ އައު ފެކްޓްރީން ކުރާ އުއްމީދަކީ، ބަންދު ކުރާ ދަޅު މަހުގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ، އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފިނިކުރި މަހުގެ ޢަދަދު މަދުވުމެވެ.

ހުރިހާ ފެކްޓްރީ އަކުން ހާއްސަކޮށް ކޭނަރީ ތަކުން ބަލަން ޖެހެނީ މަސްވެރިން ގަންނަ މަސް ވީހާވެސް ގިނައިން ގަނެފައި ފިނިކޮށްފައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަޅަށް އެޅޭތޯ

~ ހުސައިން އަފީފް ~ އެންސިސް

ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަ މިންވަރު ބޮޑުކޮށް، ބޭރުގެ މާރކެޓުތަކުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ލިބޭ އަގު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށެވެ.

25 މިލިއަން ޑޮލަރު (385 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެންސިސްގެ ކޭނަރީ އަކީ، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ "ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާޓް" ފެސިލިޓީއެކެވެ. 25 ޓަނުގެ މަސް އެއްފަހަރާ ޕްރޮސެސްކުރެވޭ މި ފެސިލިޓީއިން، ދުވާލަކު 2000 ކޭހުގެ ދަޅު މަސް ބަންދުކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.