ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އޭސީސީ

ބިޑަކާއި ނުލާ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް މަޝްރޫއުތައް ދޫކުރެވޭ މާއްދާ އުވާލުމަށް އޭސީސީން ލަފާދީފި

  • ބައެއް ފަހަރު ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބިޑަކާއި ނުލާ މަޝްރޫއުތައް ދޫކޮށްފަ ހުރޭ
  • ގިނަ ފަހަރު މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވެނީ އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއްތޯ ބެލުމަކާނުލައި ކަމަށް
  • އެހެންކަމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި އެ މަސައްކަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 07:40 | 3,411

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ބިޑަކާއި ނުލާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތަަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ އުވާލާ، އެ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަފްޙޫމްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނައުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ލާފާދީފިއެވެ.

މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.27 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެނަލިސިސްއެއް ހެދި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އޭސީސީން ވަނީ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

އޭސީސީން ތައްޔާރު ކުރި ކަރުދާހުގައިވާގޮތުން 10.27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އޮތްގޮތުން، ޢާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެކުރިން މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ، އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއްތޯ ބެލުމަކާނުލައި ކަމަށެވެ. އަދި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަނީ ގިނަފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ މިގޮތަށް މިކަން ގިނަފަހަރަށް ކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ކުންފުނީގައި އެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ދައުލަތުން އެ ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި އެ މަސައްކަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ކުންފުނިތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ޙަވާލު ކުރުމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންނުވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޙަވާލުކުރާއިރު، އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްތޯ ބަލާނެ މިންގަނޑެއް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުން އެނގެންނެތްކަމާއި އަދި އެކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކާ ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި، މާރކެޓް ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ އިޙްތިމާލު ނުހަނު ބޮޑުވެގެންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ދައުލަތުން ކުރިއާލައި ރާވައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ޢާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާނުލައި ދޫކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދޫކުރަން އެ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަނީ، ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް ޤަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް ފަހުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޙާލަތުގައިވެސް، އެފަދަ ކުންފުންޏަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ ދެފުށްފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ހަމަ އަގުގައި ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭގޮތަށް ބާއްވާނަމަ، އެކަން އޮންނަންވާނީ އެފަދަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް، އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ޙަވާލު ނުކުރެވޭގޮތަށް ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.