ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:07
ސަންގު ޓީވީން ގެނެސްދިން މޭޔަރު ބަހުސް 2024
ސަންގު ޓީވީން ގެނެސްދިން މޭޔަރު ބަހުސް 2024
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަންގު ބަހުސް
ސަންގު ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާޒިމަށް ފާޅުގައި އެންޓި ކެމްޕޭންކުރުމުން އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފާޑުކިޔުން، ވަކި މީހަކު ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު!
 
ހުސައިން ވަޙީދު ވަނީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކު ޕްރޮމޯޓުކޮށް، އަނެއް ކެންޑިޑޭޓު އެއްކޮށް ނައްތާލުމަށް ބަހުސްގެ އަމާޒު ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ބަހުސްގެ ތެރެއިން އެކި ފަހަރުމަތިން ވަނީ އާޒިމްއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައި
 
އާޒިމް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ސަބަބު ތަފްސީލާއެކު ސަންގުޓީވީއަށް އަންގަވާފައިވޭ

ސަންގުޓީވީން ގެނެސްދިން "ސަންގު ބަހުސް" ގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމަށް ފާޅުގައި އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރުމުން އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއް ވެސް އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، ބަހުސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވަކި މީހަކު ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާޒިމް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ސަބަބު ތަފްސީލާއެކު ސަންގުޓީވީއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވާއިރު، އެ ބަހުސްގެ ތެރެއިން އެކި ފަހަރުމަތިން ވަނީ އާޒިމްއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފާޑުކިޔުންތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައްކަމަށް ބަހުސްގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަޙީދު ވެސް ވަނީ މި ބަހުސްގެ ތެރެއިން އެކަން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ހުސައިން ވަޙީދު ވަނީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކު ޕްރޮމޯޓުކޮށް، ދެން ހުންނަ ކެންޑިޑޭޓު އެއްކޮށް ނައްތާލުމަށް ބަހުސްގެ އަމާޒު ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑަށް މިރޭ ސަންގު ބަހުސްގައި މިހެން ހުންނައިރު، ހަގީގަތުގައިވެސް ވަަރަށް އުނދަގޫވެއްޖެ އެނގޭތޯ، ކޮންމެ ދޭތެރެއަކުން އެބަ އެމްޑީޕީއެއްގެ ވާހަަކަ އެބަ ކިޔާ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މިތާނގައި ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ކޮންމެހެން ތާއީދުކުރާތީ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ހޮވެން ބޭނުންވާތީ، ނޫނީ ހޮވެން ބޭނުން ނުވާތީ އެވާހަކަ ބުނަނީއެއްވެސް ނޫން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ތި ކަން ކުރައްވަނީކީ އެންމެ ފެއާރ ގޮތަކަށް ކަމެއް، އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ރިކުއެސްޓު ކޮށްލަން ބޭނުން ސަންގު މި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ތި ދަމާ ފަތިވަރު ނުދެމުމަށް، އެމްޑީޕީއަކީ މިކަހަލަ މީހެކޭ އޮރ އާޒިމްއަކީ މިކަހަލަ މީހެކޭ މިގޮތަށް ކިޔައިގެން، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް ކުޑަކޮށް އުނދަގޫވެސް ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ތިފަރާތުން ތި ގެންދަވާ ވާހަކަތައް އެ ގެންދަވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން އެނގޭތޯ، ވަކި ފަރާތެއް އެކަނި ރަނގަޅުވެގެން ވަކި ފަރާތެއް އެކަނި ޕްރޮމޯޓު ކުރަންވެގެން އަނެއް ކެންޑިޑޭޓު އެއްކޮށް ނައްތާލަންވެގެން ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކައެއް އެ މޭރުމުން ދައްކަވަމުންދާތީ އަޅުގަނޑު އަސްލު ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ،
ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަޙީދު

ސަންގު ބަހުސްގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކު ޕްރޮމޯޓު ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ، ސަންގު ޓީވީން ގެނެސްދިން މޭޔަރު ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާމެދު އަމަލު ކުރި ގޮތާއިމެދު ނުހަނު ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބަހުސްގައި ބައިވެރިވި ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ސަބަބު ތަފްސީލާއެކު ލިޔުމުން ސަންގުޓީވީއަށް އަންގަވާފައިވާ އިރު ވެސް، އޭނާއަށް އެންޓި ކެމްޕޭނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ޕާޓީން ހިތާމަ ކުރާކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނަސް ވަނީ އެއީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް