ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ސްރީލަންކާ މޫސުމީ ވިއްސާރަ

ސްރީލަންކާގެ އުތުރާއި އިރުމަތީ އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައްހާސް ބަޔަކު ޙާލުގަ ޖެހިއްޖެ

  • އިރުމަތީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި 79 ހާސް މީހުންނަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ
  • ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މައި ސަރުކާރުން 1.7 މިލިއަން ރުޕީސް ޚަރަދުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • އުތުރު ފަސް އަވަށެއްގެ 64،448 މީހުންނަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 00:49 | 2,707

ސްރީލަންކާގެ މައި ހައިވޭއެއްގަ ފެންބޮޑުވެފައި - ކޮލޮމްބޯ ޕޭޖް

ސްރީލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި އެޤައުމުގެ އުތުރާއި އިރުމަތީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައްހާސް މީހުން ޙާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކާރިސާތަކާއި ބެހޭ މައި އިދާރާއާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، އިރުމަތީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި 79 ހާސް މީހުންނަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މި ޕްރޮވިންސްތަކައް ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކި ޙާދިސާގައި ގެއްލުންވެެ 798 ޢާއިލާއަކުން 2،507 މީހުން ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އިރުމަތީ ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ބަޓިކަލޯއާ އަވަށުންވެސް 15019 ޢާއިލާއަކުން 51،434 މީހުންނަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކޮށް، އޭގެތެރެއިން 2،303 މީހުން ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 15 ވަގުތީ ހިޔާގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ކާރިސާތަކާއި ބެހޭ މައި އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި އިރުމަތީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީިހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި، ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައި ސަރުކާރުން 1.7 މިލިއަން ރުޕީސް މިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑިޒާސްޓަރ މޭނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން ވަނީ އިތުރު 16.6 މިލިއަން ސްރީލަންކަން ރުޕީސްގެ އެހީއަކަށް އެދި ގޮވާލާފައެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާއަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެޙިތެރިވަނީ

ސްރީލަންކާގެ އުތުރު ޕްރޮވިންސްތަކަށް ބަލާއިރު، އުތުރު ފަސް އަވަށެއްގެ 64،448 މީހުންނަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2،611 ޢާއިލާއެއްގެ 8،478 މީހުން ޙާލުގައި ޖެހި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 56 ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށް ސްރީލަންކާ ކާރިސާތަކާއި ބެހޭ މައި އިދާރާއާއި ޙަވާލާދީ ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އުތުރުގެ ޕްރޮވިންސްތަކުން ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވަނީ ކިލިނޮއްޗީ އަދި މުއްލައިޓިވޫ އަށެވެ. އެގޮތުން ކިލިނޮއްޗީ އަވަށުގައި 23،344 މީހުންނަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު، 6،090 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުއްލައިޓިވޫ އަވަޑުން 30،020 މީހުންނަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ އަަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މެދު ނުކެނޑި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ކޯރުތައް ވަނީ ފުރި ބަންޑުންވެފައި

ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރާއި ޙަވާލާދީ، ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ސްރީލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ގަދަވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން، ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކި ޙާދިސާތަކުގައި އެޤައުމުގެ ހުރިހައި ކަންކޮޅުތަކުން ޖުމްލަ 70،000 އާއިލާއަކުން 235،906 މީހުންނަށް އަސަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 4،083 ޢާއިލާއެއްގެ 13،310 މީހުން ޙާލުގައި ޖެހި ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ގިނަ މީހުން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވަނީ ގަދަވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމާއި ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ޙާދިސާތަކުގައެވެ. އަދި ކޯރުތައް ފުރި ބަންޑުންވެ، ކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހުނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ގަދަ ވަޔާއެކު ކަނޑުގެ ބާނިތައް ބޮޑުވެ އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން، ބަނދަރުމަތީ އަވަށްތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހުނެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މައި ސަރުކާރުން ދަނީ މިކާރިސާ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކައް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތުގައި މދަނީ ފުލުހުންނާއި، އެއްގައިމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެެވެ. އަދި ރެޑްކްރޮސްއާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާމީހުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެހީތެރިވަމުން އަންނަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، އެޤައުމުގެ އުތުރާއި، މެދުއުތުރާއި، އިރުމަތީ ޕްރޮވިންސްތަކަށް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ސްރީލަންކާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާއި 10 ވަނަ ދުވަހު ގަދަ ވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި މިދުވަސްތަކުގައި ކަނޑު ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ އަވަށްތައް ކަމަށްވާ މުއްލައިޓިވޫއާއި، ނެގަމްބޯއާއި، މައްނާރާއި، ޕުއްޓަލަމާއި، ކަންކަސަންތުރާއީ އަވަށަށްތަކަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ގަޑިއަކު 50-55 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.