ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އަކްޝޭ

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަމަށް ހުށަހަޅައިފިން، ޕާސްޕޯޓް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ: އަކްޝޭ

  • އަކްޝޭ ވަނީ އޭނާ ކެނެޑާ ޕާސްޕޯޓެއް ގެންގުޅޭކަން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ދާދި ދަހުން އިއުލާންކޮށްފައި
  • އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި
  • ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދީ އެކްޓިންގ ކެރިއަރ އެއްކޮށް ފެއިލްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން

ކ. މާލެ | 7 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 11:44 | 3,743

އަކްޝޭ ކުމާރް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އަކްޝޭ ކުމާރަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް އެކްޓަރެކެވެ. އިންޑިއާގެ އިޖްތިމާއި ތަފާތު އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އިސްސަފުން ފެނުމަކީ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަކްޝޭގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމެެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން، އަކްޝޭ މީގެ ކުރިން ދޫކޮށްލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އޭނާއަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އަކްޝޭ އަށް ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުކަން ލިބިފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު މީޑިއާތަކަށް ތިލަވެފައިވަނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިންނެވެ. މިއަހަރުގެ ލޮކްސަބާހް އިންތިޚާބުގައި ވެސް އަކްޝޭ ވޯޓްލާފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ޢަމާޒުވެ، އެކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރުނެވެ. ކެނެޑާ ޕާސްޕޯޓެއް ގެންގުޅޭކަން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އިއުލާންކޮށްފައިވަނީވެސް މި ބަޔާނުގައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އަކްޝޭ މީޑިއާތަކަށް މާގިނަ މައުލޫމާތު މީގެ ކުރިން ހިއްސާކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ދާދިފަހުން އިންޑިއާާގެ ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްގެ 17 ވަނަ ސަމިޓުގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަކްޝޭ ކެނެޑާ ޕާސްޕޯޓެއް ހޯދަން ޖެހުނު ސަބަބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ، އެއީ ވަރަށް ކުރިން ހިނގާދިޔަ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު 14 ފިލްމް ޕްލޮޕް ވި ކަަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ހައްލެއް އޭނާ ގެންނަން ބޭނުންވި ކަަމަށެވެ. އެވާހަކަތައް ކެނެޑާގައި އުޅޭ އޭނާގެ ގާތް ރައްޓެއްސަކާ ހިއްސާކުރުމުން ކެނެޑާއަށް އައުމަށް އަކްޝޭ ގާތު ބުނި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި އެހިސާބުން އޭނާ ކެނެޑާ ޕާސްޕޯޓެއް ހޯދައި އެ ޤައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރިކަން ވެސް އަކްޝޭ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަން އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ ބޮލީވުޑުގައި އޭނާގެ އެކްޓިންގ ކެރިއަރ އެއްކޮށް ފެއިލްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ކަަމަށް އަކްޝޭ ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ކެނެޑާ ޕާސްޕޯޓް ހޯދުމަށްފަހު އަކްޝޭ ކުޅުނު 15 ފިލްމް ހިޓުވިކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުކަން ބަދަލުކުރަން ވިސްނާފައިނުވާ ކަަމަށް އަކްޝޭ ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަމަށް އެދިފައިވަނީ މީހުން އެކަމާއި ގުޅުވައި ފާޑުކިޔާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީކަމަށް އަކްޝޭ ބުންޏެވެ.

އަހަންނަކީ އިންޑިއާ މީހެއްކަން ދައްކަން ކުޑަކުޑަ ކޮޕީއެއް މި ދައްކަން ޖެހެނީ. އެ ވެސް މަގޭ ޕާސްޕޯޓް. އަސްލު ވަރަށް ހިތްދަތިވޭ. އެއްވެސް މީހަކަށް މިކަމުގައި ވާހަކަ ދައްކާ މަލާމަތް ކުރުމުގެ ޖާގަ ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ

~ އަކްޝޭ ބުންޏެވެ.

އަކްޝޭގެ ފިލްމީ ހަޔާތުގައި އޭނާ ވަނީ މީހާތަނަށް 152 ފިލްމް ކުޅެފައެވެ. އަކްޝޭ ވަނީ އާންމުންނާއި ހަމައަށް އެކި ރޯލްތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ސީރިއަސް މީހެއްގެ ރޯލާއި، ހެއްވާ މަޖާ މީހެއްގެ އިތުުރުން ލޯބީގެ ރޯލުތަކުން ވެސް އަކްޝޭ ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އޭނާ އަކީ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.