އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ތިމާވެށި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

  • މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
  • ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި، އިންސާނިޔަތުކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު
  • ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާތަން ފެނިފައި ނުވޭ

ކ. މާލެ | 7 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 09:59 | 11,248

އައިސީސީގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަަވަނީ - ޓްވިޓަރ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ދިވެހި ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިފަދައިން ގޮވާލެއްވީ، ދަ ހޭގްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މެންބަރު ދައުލަތްތަކުގެ 18 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ކުރެވޭ ކަމެއް ގޮތުގައި ހެދުމުގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނުމަށް ސަލީމުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކާއި، އިންސާނިޔަތުކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށާއި، އިޤްތިޞާދުގެ މުސްތަޤުބަލު ހަލާކުވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއެކު ޤުދުރަތީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ނިޒާމާއި އިޤްތިޞާދުގެ ބިންގާ ހަލާކުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 2 މީޓަރަށް އިތުރަށް އުފުލިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އަޑިއަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ އިރު ވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާތަން ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވުމަށް އާދެވިފައިވީ ނަމަވެސް ހަރުދަނާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާޚިރުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޤައުމުތައް ނެތިގެންދާ މަންޒަރު ފެނުން ދުރު ނޫން ކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިއާއެކު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ސައިންސްވެރިން އިންޒާރު ދެމުންދާއިރު، މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސާފު ބޯފެނުން މަހުރޫމުވެ އާބާދީތައް ނެތި ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަންސަލީމް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި، ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގައާއި، އަމަންއަމާން ކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ރާއްޖެއިން ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަލީމުވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ޕެރިސް އެގްރީމެންޓަށް ރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަން ހާމަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވަނީ ދުނިޔެ ހޫނުވާ މިންވަރު 1.5 ޑިގްރީގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއަށް އެ ޢަމާޒުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމުގެ ނިޒާމުންއ ރޯލެއް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ސަލީމުގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕެރިސް އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އައިސީސީން ބާރު އަޅާ އެކަން ކުރެވޭނެ ޤާބިލުކަން ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.