ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ކޮމަންވެލްތް

ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ރައީސް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

  • ކޮމަންވެލްތުން މިހާތަނަށް ތިން އެސެސްމެންޓެއް ހަދާފައިވޭ
  • ކޮމަންވެލްތްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެސްޖީ ގެންދަވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ފަސޭހަ ކުރައްވަން މެންބަރު ގައުމުތަކާއ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކަމަށް

ކ. މާލެ | 7 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 08:23 | 3,851

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމުގެ ކަންތައްތަކަށް އެޖަމާޢަތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝީއާ ޤަޞްދުގައި ލަސްކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ނޫހަކަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމަށް އަލުން ހުށަހެޅުމުން ޤަޞްދުގައި އެކަންތައްތައް ލަސްކުރައްވާތީ، އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ތިން އެސެސްމެންޓެއް ހަދާފައިވާއިރު އެހެން ޤައުމާއި އަޅާކިޔާއިރު ބޮޑުތަނުންވެސް ރާއްޖެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި، މިހާ ބޮޑަށް މިކަން ދިގު ދައްމާލުމަކީ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ކޮމަންވެލްތުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގެންދަވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ފަސޭހަ ކުރައްވަން މެންބަރު ޤައުމުތަކާއ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަވެސް އޮފިޝަލާއި ޙަވާލާދެއްވާ އިންޑިއާގެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައިވަނީ އެ ޖަމާޢަތުން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރައްވާ އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމުގެ ކަންކަން ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅެން ނިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެފަހުން އަހަރެއް ވެފައިވާ އިރު، ތިން އެސެންމަންޓެއް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަދާފައެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައިި އަލުން ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ވީކަން އިޢުލާން ކުރައްވާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.