ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސީރިއާ ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާ

ސީރިއާގަ ދިން ކާރުބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި ތުރުކީ ފަސް ސިފައިން މަރުވެއްޖެ

  • ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ތުރުކީ ސިފައިން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ޤާފިލާއަކަށް
  • މި ހަމަލާގައި ތުރުކީގެ 12 ސިފައިން ޒަޚަމްވި
  • ތުރުކީ ސިފައިންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދެނީ ސޫރިޔާ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރި ވެދޭތީ

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 01:46 | 2,690

ސީރިއާއާއި ތުރުކީ ގުޅޭ ޞަރަހައްދީ ބޯޑަރު - އޭއެފްޕީ

ސީރިއާގައި ދިން ކާރުބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި އެޤައުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ތުރުކީވިލާތުގެ އަސްކަރީ ފައުޖުގެ 5 ސިފައިން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ސީރިއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ސަނާ" އިން ޚަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި، ސީރިއާގެ އުތުރު ހަލަބް ޕްރޮވިންސްގެ މައި ސިޓީކަމަށްވާ ޖަރާބުލްސްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ތުުރުވިލާތުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޤާފިލާއަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ މި ޙަމަލާގައި ތުރުކީވިލާތުގެ އަސްކަރީ ފައުޖުގެ ފަސް ސިފައިން މަރުވެ އިތުރު 12 ސިފައިން ޒަޚަމްވިއެވެ. ޒަޚަމްވި ސިފައިން ސީރިއާއާއި، ތުރުކީވިލާތް ގުޅޭ ޞަރަޙައްދީ އިން ކައިރީ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އަސްކަރީ ބޭހަށް ގެންގޮސްފަރުވާ ދީފައިވާކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފައިންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ނާޒުކުކަމަށް ސަނާ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

ޙަމަލާދިން ވަގުތު ތުރުކީގެ ޤާފިލާ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ އުތުރު ސޫރިޔާގެ ރަށްބޭރުގައި ތުރުވިލާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އަސްކަރީ ބޭހަކަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެެވެ. މި އަސްކަރީ ބޭހަކީ ސީރިއާ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ކުރުދީންނާއި ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ހަމަލާތައް ދޭން ތުރުކީގެ ލަޝްކަރުން މައި މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަނެވެ.

ތުރުކީން އިސްވެ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޙަމަލާދޭން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރުމަހު ފެށީ ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި ދެކޮޅަށް ކުރުދީން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ގޮސް ސީރިއާގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ޢާންމު ދިރިއުޅުމުން މަހުރޫމުވެ، އެޤައުމަށް އުމްރާނީ ގޮތުން ބޮޑެތު ގެއްލުންތައްވެ، ސަރުކާރު ހިންގަން އުދަގޫވެ، ބޮޑު މަދަނީ ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ސީރިއާ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ތުރުކީގެ ލަޝްކަރުން ކުރުދީ ހަނގުރާމެވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް އަސްކަރޯ ގޮތުން ތެދުވުމުން އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި، ދޭތެރެ ދެތެރެއިން ތުރުކީ ސިފައިންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ޙަމަލާތައް ދެއެވެ. އެއްގަމު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ދޭ މިޙަމަލާތައް ބޮޑަށް ޢަމާޒުކުރަނީ ތުރުކީ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށާއި، ދަތުރުކުރަމުންދާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.