ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޕާކިސްތާން ދައުލަތުގެ ބިންތައް ވިއްކާލުން

ބޭނުން ނުހިފާ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ވިއްކަން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  • ބޭނުން ނުހިފާ ދައުލަތުގެ 32 ބިމެއް ވިއްކަން ނިންމާފައިވޭ
  • ވިއްކާ ބިންތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ވެލްފެއަރ ސްކީމްތަކަށް
  • ސަރުކާރުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ބިންތައް ހޯދުމަށް އިސް މަސްއޫލުވެރިންނަށް ދީފައިވަނީ 1 ހަފުތާގެ މުހުލަތެއް

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 01:44 | 3,161

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން އިސްމަސްއޫލުވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި - އޭއެފްޕީ

ބޭނުން ނުހިފާ ހުރި ދައުލަތުގެ ބިންތައް ވިއްކަން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން މިފަދައިން ނިންމެވީ ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ބޭނުންނުހިފާ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ހިންގާ "ވެލްފެއަރ" މަޝްރޫޢުތަަކާއި، ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

އިމްރާން ޚާން މިގޮތައް ނިންމެވީ ސަރުކާރުގެ އިސްމަސްއޫލުވެރިންނާއެކު ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ބިންތައް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު ދުބާއީގައި ބާއްވާ އެކްސްޕޯއެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިމްރާން ޚާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޕާކިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ އަޑިގުޑަންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އޮތް އެންމެ ލުއި ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި، ޤައުމުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޕާކިސްތާނުގެ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިން ޕާކިސްތާނުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ޝައުޤުވެރިކުރުވުން މިއީވެސް އެއް ސަބަބެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް 32 ބިމެއް ވިއްކަން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ ބިންތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނީ ސަރުކާރުގެ ވެލްފެއަރ ސްކީމް ދަށުން ހިންގާ ތަޢުލީމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާ ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލްތައް މި ފައިސާއިން ތަރައްޤީކުރަން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތައް ބިލިއަނުން ގުނަ ކުރެވޭފަދަ ބިންތައް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންނުހިފައި ބަހައްޓާފައިވާއިރު، ދައުލަތައް އަހަރަކު އެތައް ބިލިއަން ރުޕީސްގެ ގެއްލުންވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަގުހުރި ބިންތައް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ބޭނުން ހިފާފައި ނުވަނީ އިހުމާލުންނާއި ވައްކަންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ބިލިއަނުން ގެއްލުންވެ އިނދަޖެހެމުން ދިޔަތަން ބަލަން ކުރީ ސަރުކާރުން ތިބި ނަމަވެސް އޭނާގެ ސަރުކާރުގައި އެކަން ތަކުރާރިވިޔަ ނުދީ ފައިސާ ހޯދެން ހުރި ގޮތަކަށް ހޯދައިގެން އެކަން ރަނގަޅު ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގެގޮތުން ބަލާއިރު، މިވަގުތައް ދައުލަތައް އެންމެ ބޮޑު ޢާމްދަނީއެއް އޮތީ ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކުންކަމަށް އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވަނީ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިހުމާލުވާ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަން ހުރަސް އަޅާ މަސްއޫލުވެރިންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ. އަދި މި ބިންތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޮމިޓީއަށާއި މައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދެެއްވާފައިވަނި އެއް ހަފުތާގެ މުހުލަތެކެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިޤުތިޞާދު ހީނަރުވުމުގެ ސަބަބުން، އާސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން މާލީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވިއެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އިމްރާން ޚާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަަހަރުގައި އެކަނިވެސް 10.4 ބިލިއަން ޕާކިސްތާނު ރުޕީސްގެ ލޯނުތައް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ނަގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 46 އިން ސައްތަ ލޯނަކީ ކުރު މުއްދަތުގައި ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާގޮތައް 5.5 އިން ސައްތަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.