ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ފަލަސުރުޚީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރަން އެންމެގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް މުހިންމު: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިފްހާމް

  • އިންޓާންޝިޕްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ
  • އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ވަރަށް މުހިންމު
  • އަނިޔާއެއް ލިބޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 23:37 | 2,115

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިފްހާމް ހުސެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އިފްހާމް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައި އިފްހާމް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ، ހަމަހަމަ އުޞޫލުން އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އިފްހާމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަނީ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށާއި، އިންޓަންޝިޕްގެ ޕްރޮގުރާމުތަކުން ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުދިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިފްހާމް ވިދާޅުވީ، ނުކުޅެދުންތެރި މީހަކަށް ވީތީ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރެއް ދެނެގަތުމަށްފަހު، އެހުނަރު ތަރައްޤީކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަން އިފްހާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެކުގަ އެއްބައިވަންތަ ވެގެން މިބޭފުޅުންގެ ލިމިޓޭޝަންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ މިފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު ބަލައިގެންފަ ހުނަރުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ހިނގާށޭ އެންމެން އެއްވެގެން.

~ އިފްހާމް- ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ އިފްހާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އެފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ވެސް އެކިބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާ ކަމަށް އިފްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިފްހާމް ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މިނިސްޓްރީން މޮނީޓަރ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށްރަށަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުތަކުން ގޮސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކަމަށް ވެސް އިފްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިފްހާމް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، އެފަރާތްތަކަށް މިހާރު ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިލައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށާއި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށާއި، ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުން އެކި ޖަމިއްޔާތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށް އިފްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިފްހާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ގޯނާކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައް ވަރަށް މަދު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ އިހުމާލެއްވާކަމުގެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭއިރަށް ވަގުތުން އެކަމެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.