އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަރު ކޮމިޝަން

ބޮޑު ތިން މަރާއި ގުޅިގެން މަޒީދު އާއި ސާމިތުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

  • 2 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވައިފައި
  • ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދީފައިވާއިރު ދައުވާ ނުކުރެވި ފިޔަވަޅު ނޭޅި ގިނަ ދުވަސްވެގެން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޝަކުވާކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:54 | 2,501

މަރާލައިފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ބޮޑު ތިން މަރާއި ގުޅިގެން މުހައްމަދު މަޒީދު އާއި ސާމިތު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޑރ އަފްރާޝީމް އާއި ރިލްވާން އަބްދުﷲ އާއި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލަން ރާވައި އެކަން ކުރުވި މޭސްތިރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މުހައްމަދު މަޒީދު އާއި ސާމިތް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މީގެކުރިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި މަރުގެ ރިޕޯޓް ނެރުމާއެކު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި މިނިސްޓަރ އަމިއްލަ ފުޅަށް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އެރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ހުރިތޯ އެއްސެވި ކަމަށާއި އެއާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެވަގުތުގައި އެކަން ދެންނެވެން ނެތްކަމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން މަރާލައިފާއިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ރައިސް ހުސްނުއް ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ރިޕޯޓުގައިވާ ތިން ހެކިންގެ ހެކި ބަހުން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަތް އަހަރު ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު އެއްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ވެސް ސުއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.