ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް މުއުތަސިމް، ފަނޑިޔާރުކަމަށް ސުއޫދު އައްޔަންކުރަން ކޮމެޓީން ރުހުންދީފި

  • މުއުތަސިމް އަދުނާނަކީ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް
  • ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ގާނޫނަށް ގެންނެވި އިސްލާހަކާއި ގުޅިގެން
  • ސުއޫދަކީ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލެއް، ކުރިން ބަންޑަރަ ނައިބުކަން ވެސް ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 11:23 | 6,559

މުއުތަސިމް އަދުނާނާއި، ހުސްނުއް ސުއޫދު - ރާއްޖެއެމްވީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފި އެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމެޓީގެ އެ ބައްދަލުވުުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ.

އެ ދެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާއިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހުސްނުއްސުއޫދުގެ ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ، "ހައިލީ ރިކޮމަންޑް" ދެ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ރައީސަށް މަޝްވަރާ ދެއްވާފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމާ ގުޅޭގޮތުން 3 ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު އެ ނަންފުޅާ މެދު ރައީސަށް މަޝްވަރާދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަދި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމާއިވެސް ގުޅިގެންނެވެ. މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ވެސް ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ނަން ފޮނުވާފައިވާ މުއުތަސިމް އަދުނާނަކީ މީގެކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރެކެވެ. މުއުތަސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ތިރިކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ހުސައިން ވެސް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަނީ ވަކިކުރައްވާފަ އެވެ. އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވިއިރު، އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށްވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ހުސްނުއްސޫދަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އިތުރުން ކުރިން ދައުލަތުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ، އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމަކީ މިހާރު ވެސް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެކެވެ. އަދި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރެކެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ރައޫފްގެ ނަން ރައީސް ސޯލިހު ފޮނުއްވުމާއެކު، ރައޫފް ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.