ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ވިމްލާ އަށް ބަދަލު ދިނުމާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ނާހާ ފަސްކޮށްފި

  • މިމައްސަލައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމުގެ ރޫހާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
  • މިމައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި
  • ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 78 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ނުފެންނަކަމަށް

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 2 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 23:51 2,405

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސުނާމީ ހާދިސާގައި ގއ އަތޮޅުން ޙާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ޙަވާލުވި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބަދަލުދޭން ޖެހޭގޮތަށް އޮތް މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ނާހާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ މިރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ އެރިޕޯޓަށް މެމްބަރުން ބަހުސްވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ. މިރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުމާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެމައްސަލައަކީ ދައުލަތާއި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިޖުރާޢީ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިގެންވާނެ މައްސަލަ އެއް ނޫންކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގަޒިއްޔާއެއްގައި ވަނީ 78 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަކީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ނިންމާފައިކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެމައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދާކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާއިރު މިމައްސަލާގައި މައުލޫއީ ގޮތުންވެސް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިގެން ދާނެ މާނައަކީ މިމައްސަލައަކީ އިޖުރާޢީ ގޮތުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނުވަތަ މިފައިސާއަކީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެހެން މިދެންނެވި ކޯޓުން މިކަން ނިންމުމުގެ ކުރިން މިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން މިނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ނުވާތީވެ. އެހެންވީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގާ މައްސަލައެއްގައި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާ ބަސްބުނުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ތިންބާރު ވަކިކޮށް އެތިންބާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމުގެ ރޫހާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވާތީވެ އަޅުގަނޑަށް އެބަލަފާ ލިބޭ މިމައްސަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުން އަދި މަޑުކޮށްލުމަށް.

~ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މިމައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 78 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ނުފެންނަކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއު 6 އަހަރާއި 20 ދުވަހުން ނިންމި އިރު، މަޝްރޫއު ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ. ވިމްލާ އަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުންވަނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކޮށްފަ އެވެ. ގެއްލުމުގެ ބަދަލާ އެކު އެ ކުންފުނިން ނަގައިދޭން އެދޭ އަދަދު 89 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ މެދު ކޯޓުން ބޭރުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް