ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން އެޖެންޑާކޮށްފި

  • ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްވެސް އެޖެންޑާކޮށްފައިވޭ
  • ބަޖެޓްގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް 7 މިނެޓްގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 2 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 22:34 1,309

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 7 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ވަނީ 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއި އެކު ބަޖެޓުގެ އަދަދު 37،871،314،865 (ތިރީސް ހަތް ބިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްމިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ކޮމިޓީގެ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ ޢާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްވެސް އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ނިންމި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ.

މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ ބްރޯޑްކޮމް އަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްވެސް އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް