ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިންޑިއާ

އިންޑިއާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލި މައްސަލައިގައި 3 ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

  • އެ އަންހެން މީހާ އަކީ ޖަނަވާރުންގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ މީހެއް
  • އޭނާގެ އާއިލާއިން ގެއްލިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން ހުތުރުކޮށް ވާހަކަދެއްކި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނޭ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 2 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 17:06 3,773

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އަންހެނުންތަކެއް އަޑުއުފުލަނީ - ސީ.އެން.އެން - ސީ.އެން.އެން

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ހައިދަރުބާދުގައި 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަންދާލި މައްސަލައިގައި އެ ގައުމުގެ ތިން ޕޮލިހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެ ތިން ފުލުހުން ސަސްޕެންޑްކުރީ އެ އަންހެންމީހާ ގެއްލުނު މައްސަލަ އާއިލާއިން ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާގެ އާއިލާއިން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ގެއްލުނުކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރަން ދިޔުމުން، ފުލުހުން ވަނީ އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ދެކޮޅު ހަދާ، ކަމާ ގުޅުމެއް ނެތް ސުވާލު ކުރުމުގައި ވަގުތު ބޭކާރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން އާއިލާއަށް ހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތްކޮށް، އެ އަންހެން މީހާ އެހެން މީހަކާއެކު ފިލައިގެން ދިޔައީ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް، އެ އަންހެން މީހާގެ މަންމަ އާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑޮކްޓަރުގެ އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގެއިން ނުކުތީ ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާގެ ސައިކަލުގެ ޓަޔަރު ހަލާކުވި ކަމަށާއި، އެތަނުން ދިޔަ ލޮރީ ޑްރައިވަރެއް ސައިކަލުގެ ޓަޔަރު ހަދާދޭނެކަމަށް ބުނި ކަމަށް އޭނާގެ ދައްތަ ވަނީ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާގެ ފޯނަށް ގުޅިއިރު ނިވާލާފައި އޮތުމުން އާއިލާއިން ވަގުތުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ބެލި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޅި އިންޑިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ޓްވިޓަރގައިވެސް އެންމެ "ޓްރެންޑިންގ" މައުޟޫއަކަށް އެ ޤައުމުގައި އޮތީ އޭނާގެ މަރުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯރޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގޭންގް ރޭޕްތަކާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އިންޑިއާގައި އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 92 ރޭޕްކޭސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ރޭޕްއާއި ގުޅުންހުރި 33،658 (ތިރީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް) ކޭސް ފުލުހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް