ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އެމްއެމްއޭ

އެމްއެމްއޭ ގާނޫނު: އަގުތައް ވަކި ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އިސްލާހުކުރުން މުހިންމު

  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާހަކީ އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު ކަމަށް
  • ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ގާސިމް

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 11:55 | 2,451

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ - ގޫގުލް

އެމްއެމްއޭ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ގާސިމްއެވެ.

މި ބިލާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްއޭގެ ގާނޫނަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އިސްލާހު ގެނެވުނު ނަމަވެސް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަދިވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ 1981 ވަނަ އަހަރު އެ ގާނޫނު އެކުލަވާލެވުނު އިރުގައި އޮތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާހަކީ އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެންމެ މުހިއްމު އިސްލާހަކީ އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަށް ގެނެވޭ އިސްލާހެއް. މިހާރު އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މި އިސްލާހު ބުނާގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ވަކި ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުން. މީގެ ކުރީގައި އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ފައިސާ ނެރުމާއި ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުން. މިހާރު މިޒަމާނީ އިގްތިސާދުގެ ވިސްނުމުގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަގުސަދަކަށް، އަމާޒަކަށްވާން މިޖެހެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުން. ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަކި ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުން.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުގައި ހުރި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން މިއަދުގެ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލާއި ދުނިޔޭގެ ފައިސާގެ ބާޒާރާއި އިގްތިސާދަށް އަންނަ ހަލުވި ބަދަލުތަކާއި ފައި ހަމަ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެމްއެމްއޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާ ކުރެވެމުން ގޮސްފައިނުވާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކަކީ މުހިއްމު އިސްލާހުތަކެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ބޭންކިންގް އަދި ނޮން ބޭންކިންގް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެމްއެމްއޭއަށް ބާރު ލިބިގެންނުވާ ނަމަ އެބާރު ހޯދުމަށް ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރާއްޖެއަކީ ތަރައްގީ ވަމުން އަންނަ ގައުމެއް. މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީއަކަށް ވަނީ އެކްސްޕޭންޝަނަރީ، ބަޖެޓްރީ ސިޔާސަތުތަކެއް ހިންގުން. މިފަދަ އެކްސްޕޭންޝަނަރީ ބަޖެޓްރި ސިޔާސަތުތެއް ހިންގާއިރު މިކަމުގައި އެމްއެމްއޭގެ ދައުރު ވަރަށް ފުޅާ. އެއީ މޮނިޓަރީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރާއި އިގްތިސާދު ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓުގައި ހުންނާނެ ފައިސާގެ މިންވަރާއި ނިސްބަތް އޯޕަން މާކެޓު އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހިންގައިގެން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ނަގަހައްޓައި ބެލެހެއްޓުމަކީ އެމްއެމްއޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ އެހާ ތަފްސީލުކޮށް މި ގާނޫނުގެ ތެރެއަކު ނެތް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ ގާނޫނު އިސްލާހުވަމުންދާއިރު ނުވަތަ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި ދެންނެވި ކަންކަން ރަނގަޅު ވެގެންދާނެ ކަމަށް

~ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިގާނޫނަކީ 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު ގާނޫނެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިދާޅުވީ އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތައް ގެންނަން ޖެހިފައިވާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްއޭގެ އެންމެ މުހިއްމު މައްސޫލިއްޔަތުތަކަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފައިސާ ނުވަތަ ލީގަލް ޓެންޑަރ އިޝޫ ކުރުމާއި އަދި އޭގެ އަގު ހިފެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. އަދި އާދެ ހަމައެއާއި އެކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މާލީ ސިޔާސަތު ހިންގާ އެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ފާހަގަވެގެންދާ ކަމަކީ ސަރުކާރުން އިޝޫ ކުރާ ބޮންޑުތައް މިހާރު އިޝޫ ކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލު ބަދަލު ކުރުން. އެ އިޝޫ ކުރާ ތަނަކީ އެމްއެމްއޭ ކަމަށް ހެދުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ ސޮވަރިންގް ބޮންޑާއި އަދި އެހެންވެސް މާލީ އިންސްޓްރޫމެންޓްސްތައް އިޝޫކޮށް ފައިސާ ހޯދަން މިއޮންނަ ގޮތަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދުން ކަމަށް މި އޮންނަނީ ފާހަގަވެފައި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ އެއް ނޫން ހަމައެކަނި މި ފަދަ ބޮންޑުތައް އިޝޫކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ. އާދެ މާލީ އިދާރާ ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއީ އެ ގައުމެއްގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މުދަލުގެ އަގުތައް މައްޗަށް އުފުލިގެން ދާ ވަގުތު ނުވަތަ އިންފްލޭޝަންސް މައްޗަށް ދާ ވަގުތު މިފަދަ ބޮންޑުތައް އިޝޫކޮށް، ދައުރު ކުރާ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުކުރުން އެއީ ވެސް މިއިދާރާގެ އެއް މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާ ކަމެއް.

~ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލް ހުށަހެޅުމުގެ މަގްސަދުތަކަކީ އެމްއެމްއޭގެ މައިގަނޑު މަގްސަދުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކެއްގެ މަގްސަދުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި އެގޮތް ކުރުމެވެ. އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކީ ފަންނީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑަކަށް ހެދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ އާއި އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންތެރި އެކި އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ، މާލީ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދިނުން ވެސް މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ބިލް ހުށަހެޅުނު އިތުރު މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އޭޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާ ކުރުުމާއި މާކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ސުޕަވައިޒް ކުރުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.