ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެމްއާރުއެމް

ހަރުކަށި ވިސްނުން ފަތުރައި ދީން އޮޅުވައިލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވޭ: އެމްއާރްއެމް

  • އިސްލާމް ދީނާ ގުޅުވައިގެން ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނީ އިސްލާމީ އަގީދާ ބަލިކަށި ކޮށްލުމަށް
  • ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަކީ އިސްލާމްދީން ކަނޑައެޅިގެން މަނާ ކުރާ ކަންތައްތަކެއް
  • އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެ އަށް ދައްކައިދޭން ޖެހެނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ރަހުމާއި އޯގާވެރިކަމުގެ ދީންކަމަށް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 30 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 13:06 2,298

އެމްއާރުއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ހަރުކަށި ވިސްނުން ފަތުރައި ދީން އޮޅުވައިލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދީ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމުން އެމްއާރުއެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ހަނދާން ކުރަންވީ، ދިވެހިރާއްޖެ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދެމިއޮތުމުގެ އަޞްލަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ކަމެވެ.

އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އުޞޫލުތަކަށް ގޮންޖަހައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުންދާކަމީ މިއަދު ދިވެހީންނަށް ފެންނަން އޮތް ހަޤީޤަތެއްކަމަށާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެތުރި އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލު އޮޅޭގޮތަށް އެޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތުން އެތައް ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ބަޔަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެމްއާރުއެމުން ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުން ޖާގަ ހޯދުމަށް އެކިއެކި ފަރާތް ތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި މެދު ހޭލުންތެރިވެ ތިބެ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަބަދުވެސް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި މަދުބަޔަކުނަމަވެސް ބައިވެރިވަމުންދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. އެފަދަ ޢަމަލުތަށް ހިންގާފަރާތްތައް ހޯދައި، އެފަރާތްތަކަށް ނަޞޭޙަތްތެރި ވުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ޕާޓީންވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ އަޚުވަންތަކަމުގެ ގުޅުމުގެ ރަމްޒަކީ، އިސްލާމްދީން ކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެމްއާރްއެމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ކުޑަކުޑަ އާބާދީއެއްގެ ގޮތުގައި، ކުދިކުދި ރަށްތަކެއްގައި، މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަމާއިއެކު އޮތުމުގެ އެއް ސަބަބަކީވެސް އިސްލާމް ދީން ދެމިއޮތުންކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރި ގިނަ ރިވެތި ސިފަތަކާއި އާދަކާދަތަކާއި އިޖްތިމާޢީ އަގުތަކުގެ އެއްސަބަބަކީވެސް އިސްލާމް ދީންކަމަށް ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި ދިވެހިންގެ މެދުގައި މިއޮތް އަޚުވަންތަކަމުގެ ގުޅުމުގެ ރޫޙު ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭކަމަށް އެމްއާރުންއެމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތުކަމާއި އަދި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ބިނާވެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެމްއާރުއެމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ، ރާއްޖޭ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓޭ އެންމެ ބޮޑު އަސާސެއް ކަމުގައި ދިވެހިން އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ދިވެހީންނަށް ލިބުންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމާ އިސްލާމް ދީނާ ގުޅުވައިގެން ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނީ އިސްލާމީ އަޤީދާ ބަލިކަށި ކޮށްލުމަށާއި، އެކަމަކު އެފަދަ ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް ބައެއް ދިވެހީން އަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމީވެސް ހަޤީޤަތެއްކަމަށް އެމްއާރުއެމުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން މަނާ ކުރާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި، އެފަދަ ތުހުމަތުތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދައްކައިދޭން ޖެހޭކަމަށް އެމްއާރްއެމްގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އިސްލާމް ދީނަކީ ޓެރަރިޒަމާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުން ފަދަ އަނިޔާވެރި އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނާ ދީންކަން ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިން ދުނިޔެ އަށް ދައްކުވައިދޭން ޖެހެނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ރަހުމާއި އޯގާވެރިކަމުގެ ދީންކަމާއި، އަދި ހިދާޔަތާއި ތެދުމަގުގެ ދީންކަމުގައި އެމްއާރުއެމްގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް