އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އިންޑިއާ ލަންކާގެ ގުޅުން

އިންޑިއާއިން ސްރިލަންކާއަށް 450 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް: މިއީ ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ކަނޑުވާލަން ކުރިކަމެއް

  • އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށާއި، އިޤްތިޞާދު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • ޖަސޫސީ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 50މިލިއަން ޑޮލަރު

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 10:12 | 3,682

އިންޑިއާގެ ރައީސާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ކޮލަންބޯ ގެޒެޓު

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް ބުރޫ އެރުވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ސްރީލަންކާއަށް 450 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިއެހީ ދޭކަން އިންޑިއާއިން އިޢުލާންކުރީ ސްރިލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިންޑިއާށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ދެޤައުމުގެ ވެރިން ބޭއްވި ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވީ، ސްރިލަންކާގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށާއި، އިޤްތިޞާދު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް އެހީތެރިވުމަށް 450 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ ފަހުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތައްދޭ އެހީއެކެވެ.

އަދި ސްރީލަންކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ވަރުގަދަ ކުރިމާއެކު، ސްރީލަންކާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް 50 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއެއް ވެދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މޯދީ ވިދާޅުވީ ދެޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ ލާމެހިފައިވާކަމެއް ކަމުން، ސްރީލަންކާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވެދެވޭ އެހީއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އިންޑިއާއަށްވެސް މަންފާކުރާނެކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދަށް އަތްގަދަކުރަން އުޅޭފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޯދީ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާއަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނީ ހަމަ އެކަނި ސްރިލަންކާގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އެޤައުމުގެ އާ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ވިސްނުމުގައި އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، މިއީ މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޞަރަހައްދަށް އިންޑިއާ ހުރި ޝައުޤުވެރިކަމެއްގެ ގޮތުން ދިން އެހީއެއް ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ ޒަޢާމަތާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ބޭރުގެ ޤައުމަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެވެ. މީގެއިންވެސް ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިއާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ މިންވަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ބުރަނުވެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާނެކަމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާއި އިންޑިއާއާއި ދެޤައުމާއެކުވެސް އޮންނަ ގުޅުން އެއް މިންގަނޑެއްގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުންތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށްނެވެ. ގިނަ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނި ޗައިނާއަށް ބުރަވެއެވެ. ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ ބޭބޭފުޅު ރާޖަޕަކްްސަގެ ސަރުކާރާއި ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާގެ ސަރުކާރުގައި ޗައިނާއާއެކު ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މީގެތެރެއިންވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އެކަހެރިކޮށް، ޗައިނާއާއެކު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުން ދިޔަކަމެވެ. އެގޮތުން އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ނުރުހުންވީ އެއް މަޝްރޫޢަކީ ސްރީލަންކާއިން އެޤައުމުގެ ހަނބަންޓޮޓާގައި ތަރައްޤީކުރި ވިޔަފާރި ބަނދަރު 99 އަހަރަށް ޗައިނާއަށް ދޫކުރުމެވެ.

މިކަމަށް އާ ރައީސް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. ގޯޓަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަކީ ސްރީލަންކާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހަންބަންޓޮޓާ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޗައިނާއާއީ ޙަވާލުކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ހެދި ގޯހެއްކަމަށް ބުނަން ހާސްވެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުން މުރާޖަޢާކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާކަމަށްވެސް ވިދަޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.