އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޕީޖީ ބިޝާމް

އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން ޕީޖީ ބިޝާމް ރައީސް ޔާމީންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރެއްވި!

  • އިސްތިއުފާދެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި
  • އިސްތިއުފާދެއްވީ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދަނިކޮށް

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:19 | 11,531

އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް - ޕީޖީ އޮފީސް

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރެއްވިކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ހެއްކަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި މަނީ ލޯންޑްރިންގް ދައުވާގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ދިފާއި ވަކީލުންނަށް އަދަބައި މެދު އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށް އެރުވި ފުރުސަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތާއި މެދު ވަނި ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ ގާނުނުގައި ވާގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި ހާލަތެއްގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވާނީ ޑެޕީއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާކަމަށެވެ. އަދި ޕީޖީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަކީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ވަކި ޝަރީއަތެއް ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުންކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފައިވާކަން ހާމަކުރައްވަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕީޖީ ބިޝާމްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަނާގެ ޚިދުމަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާއަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެކުރިން ބިޝާމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ފައްޓަވާފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކަކީ އިހުލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ އަދި ގާނޫނުއަސާސީގެ ނައްޞާއި ރޫހާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިޖުރާއަތުތަކެއްކަމުގައި ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުއްވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްވަމުން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅާއި، އެމައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުއްވުމުން، ކޮމެޓީން އެމައްސަލާގައި އަމަލު ކުރާގޮތް ތަފާތު ކަމަށެވެ.

އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޕީޖީ ބިޝާމްގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އިއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މީހުން މެރުމާއި، ވަގަށް ނަގުމަށްފަހު، މަރާލެވިފައިވާ، އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲގެ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރައްވާއިރު، އަދި ވައްކަމާއި ފަސާދައާއި އަނިޔާއާއި ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލުތަކާއި ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ އަމަލުތަކާއި، މީގެން އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޝަނެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވާތަން މެމްބަރުން ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ބައްދަލުވުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ބިޝާމްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް، ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުއްވުމުން، އެކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމެޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޔާއަތްކޮށް، ޕީޖީގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. ބިޝާމް ވަނީ، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމާއި، ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ފާހަގަކުރާ ސަބަބުތަކާ އެއްގޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕީޖީ ބިޝާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާއި މީހުން މެރުމާއި، ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔައިރު، ވެސް އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ފަރާތެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށްލައި، މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ޖަލަށްލިއިރުވެސް ޕީޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ބިޝާމް އެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ހުސްވެފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ 01 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ނިޔަލަށް ހުޅުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.