ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ އިބްރާހީމް ދީދީ (ޑރ ޑީ

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް: ޑރ.ޑީޑީ

  • ފަނޑިޔާރުވެސް ދެފަރާތައް ފުރުސަތު ދޭ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ހާމަވެގެންދޭ
  • ޔާމީނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާ މަންޒަރު ފެނޭ
  • ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އެގޮތަށް ނޫންކަން ޑީޑީ ފާހަގަކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 22:32 | 9,912

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ އިބްރާހީމް ދީދީ (ޑރ ޑީޑީ) - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ އިބްރާހީމް ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑިޑީ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދަނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަވެ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އެގޮތަށް ނޫންކަން ޑީޑީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު އޮތް އިރުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް "ފަޓާސްބަރި"އެއް ހެން ގެންދިޔަތަން، އެއާ ޚިލާފަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޤާނޫނީ ހުރިހާ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަނީ

~ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ އިބްރާހީމް ދީދީ (ޑރ ޑީޑީ)

އޭގެ އިތުރުން، ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީއަތް ހިންގުމަކީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށާއި، ހުޅުވާލެވިގެން ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ފަނޑިޔާރުވެސް ދެފަރާތައް ފުރުސަތު ދޭ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުވާލެވިގެން ގެންދާއިރު ގާޒީ ހައިލަމް ހިންގަވާ ޝަރީއަތްތައްވެސް ގެންދަވާ ގޮތް ތަފާތުކަން ވަކީލުންނާއި ހަވާލާދީ ޑީޑީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑީޑީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވެސް މި ޝަރީއަތް ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ކަންކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް ތަފާތުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑީޑީ ވިދާޅުވީ، އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނިގުޅައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން އެފަދައިން ކަންކަން ނުހިންގަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އިންސާފުވެރިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:30އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.