އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން މައްސަލަ

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރުކަން އިންޑިއާއަަށް ދޭން ޕާކިސްތާނުން ދެކޮޅު

  • ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާއަށް ގޮނޑި ދޭން ބޭނުން ނުވަނީ ކަޝްމީރު މައްސަލައާ ހެދި
  • ޖީ4 ގައި ހިމެނޭ އަނެއް ތިން ޤައުމަށް ޕާކިސްތާނުން ތާޢިދުކުރޭ

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 13:44 | 4,210

އދ ގެ ސަމާލަތީ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - އީއެޗްޓީ

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންމަބަރުކަން އިންޑިއާއަށް ދޭން ދެކޮޅުހަދާކަން ޕާކިސްތާނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި އަންގާރަދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕާކިސްތާނުން އދ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު މުނީރު އަކްރަމް ވަނީ، އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރުކަމާއި، އަދި ދާއިމީ ނޫން މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި އިންޑިއާއަށް ދޭން އެޤައުމުން ދެކޮޅުހަދާކަން ދޭހަވާ ފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މަންދޫބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވިދާޅުވީ އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ގްރޫޕް އޮފް ފޯ(ޖީ4)ގެ ޤައުމުގެތެރެއިން އެއް ޤައުމު އެކަމަށް ކުފޫ ހަމަނުވާކަމަށެވެ. އެއް ޤައުމުގެ ގޮތުގައި މަންދޫބު ފާހަގަކުރައްވަނީ އިންޑިއާ ކަމަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުންނާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަޞްރަޙު ދިރާސާ ކުރާ މުރާސިލުން ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

އަޅުގަނނޑުގެ ނަޒަރުގައި، އދ ގެ ދާއިމީ މަޖިލީހަށް ކެންޑިޑަސީ ހުށަހަޅާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖީ4 ގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޤައުމު އެކަމަށް ކުފޫ ހަމައެއް ނުވޭ. އެޤައުމުން ވަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގާފައި

~ މުނީރު އަކްރަމް/ އދ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ ދާއިމީ މަންދޫބު

މަންދޫބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ނިޞްބަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އދ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުތަކަށް އިންޑިއާ ބޯ ނުލަނބާ ނުވަތަ އެ ޤަރާރުތައް ތަންފީޒު ނުކުރާ މައްސަލައަށެވެ.

ޖީ4 ގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން، ޖަރުމަންވިލާތާއި، ބްރެޒިލްއާއި ޖަޕާނެވެ. އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ފަސް މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިމެނެނީ އެމެރިކާއާއި، ޗައިނާއާއި، ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި، އިގިރޭސި ވިލާތުގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއެވެ. މިޤައުމުތަކަކީ ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ޤައުމުތަކެވެ.

ޖީ4 ބްލޮކް ނުވަތަ ގްރޫޕް 2005 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލީ، ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފެންމަތިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި، ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ދާއިމީ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން މަޖިލީހުން ބޭރުކުރަމުންދާތީ އެވެ. މިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އދ ގެ ޗާޓަރަށް އިޞްލާޙުވެސް މިޤައުމުތަކުން ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް މުރާޖަޢާކުރަންވެސް ޖީ4 ގެ ޤައުމުތަކުން ދިޔައީ އދ އަށް މަޝްވަރާ އަރުވަމުންނެވެ.

ޖީ4 ގެ ޤައުމުތަކުން ވަނީ އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ކެންޑިޑަސީ ހުށަހަޅާކަން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ޤައުމަކުން މިކަމުގައި އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް ތާޢީދުކުރާކަންވެސް ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަކީ އދ މައި 6 ގުނަވަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ގުނަވަނެވެ. އެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކީ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިތުރު ޤައުމަކުން އދ ގައި ބައިވެރިވާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އދ ގެ ޗާޓަރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީވެސް އެ މަޖިލީހުން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ދާއިމީ އެންމެ މެންބަރަކު އެކަމާއި އިދިކޮޅު ހެދިނަމަވެސް މަޖިލީހުން އެކަމެއް ފާސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖީ4 ގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުން އދ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާތާ 64 އަހަރުވެފައިވާއިރު، 1987 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެޤައުމުތަކުން އަންނަނީ އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ދާއިމީ ނޫން މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ގޮނޑި އެކި ދައުރުތަކުގައި ފުރަމުންނެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ބަލާއިރު، ބްރެޒިލް އާއި ޖަޕާނުން 5 ދައުރު، ޖަރުމަނުން 3 ދައުރު އަދި އިންޑިއާއިން 4 ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާއިން އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅު ހަދަނީ ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި އިންޑިއާއިން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ޞުލްޙައަށް ގޮވާލާ އދ ގެ މުއާހަދާތަކާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ އެކި އެކީ ޤާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އދ ގެ އެކި ގުނަވަންތަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ޤަރާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާއިން ހިންގަމުންދާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ މަޞްރަޙު ގޯސްވީ، މިދިޔަ އޯގަސްޓްމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު، މައި ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޑިއާއިން ވެރިކަން ކުރާ ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަކީ އަމިއްލަ ސަރުކާރެއް އޮންނަ ސްޓޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުގެ ބާރު ހިންގާ ދެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައެވެ.

ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތައް ވަނީ އުވާލާފަ އެވެ. މިމައްސަލައިގައި ދެސަރުކާރުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، މިކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ޕާކިސްތާނުންވަނީ އެޤައުމުގައި ހުންނެވި އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު އެޤައުމުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.