އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ސްރީލަންކާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

ކުރީ ސަރުކާރުން ހަންބަންޓޮޓާ ބަނދަރު ޗައިނާއަށް 99 އަހަރަށް ދިނުމަކީ ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް: ސްރީލަންކާގެ ރައީސް

  • ބިރެއް ނުގަނޭ ޗައިނާއަށް ހަންބަންޓޮޓާ ބަނދަރު ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިނުމަކީ ގޯހެކޭ ބުނާކަށް
  • ހަންބަންޓޮޓާ ބަނދަރު ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިނުމަކީ ރައްޔިތުން ރުހޭ ކަމެއް ނޫން
  • އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަންޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅެން

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:36 | 5,792

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް "ބާރަތުޝަކްތީ" ގެ ޕްރޮގުރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ކޮލޮމްބޯ ޕޭޖް

ކުރީ ސަރުކާރުން ސްރީލަންކާގެ ހަންބަންޓޮޓާ ބަނދަރު 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ އެސަރުކާރުން ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ "ބާރަތުޝަކްތީ އިން" ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޕްރޮގުރާމަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. މިއީ ރިޔާސަތާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު މީޑިއާއަކަށް ވަކިން ދެއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ބަސްދީގަތުމެވެ.

އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޕްރޮގުރާމުގައި ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސެ ވަނީ އާ ސަރުކާރުން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރައްވާނޭ ކަންތައްތަކާއި، އަލަށް ތަންފީޒުކުރައްވާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި ކުރީ ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯދިޔާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅުނު ހުރަސްތަކަށް އަލިއަޅުއްވަލައްވަމުން ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ ބަނދަރުތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކުރި ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއަކީ ސްރީލަންކާގެ ގާތް ބައިވެރިއަކަށްވެ، ސްރީލަންކާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އަހަރުމެން ބިރެއް ނުގަނޭ ޗައިނާއަށް އެ ބަނދަރު ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިނުމަކީ ގޯހެކޭ ބުނާކަށް. ޔަޤީންކޮށް ބުނަން އިނގޭ އެއްޗަކީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުން އެކަމާ ނުރުހޭކަން. އެންމެ ދެއަހަރަކަށް ނޫން ވިއްޔާ ދިނީކީއެއް. ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤުބަލަށް ބަލައި އެބަޖެހޭ މިކަން މުރާޖަޢާ ކުރަން...

~ ސްރީލަންކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ

އިންޓަވިއުގައި އެޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް އަލިއްޅުއްވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ގަދަ ޤައުމުތަކުން، ދުނިޔެއަށް އަތްގަދަ ކުރަން ކުޅޭ ކުޅިގަނޑުގައި، އެއްވެސް ޤައުމަކާއި އެއްކޮޅަށް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަ ވުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަންޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ބުރަ ނުވެ، ހުރިހައި ޤައުމަކާއި އެކުވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޯޓާބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ސްރީލަންކާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ބިރުވެތިކަމުގައި އިންޑިއާއާއި،ސިންގަޕޫރާއި، އޮސްޓްރޭލިޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން ސްރީލަންކާއާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަން ފަސްޖެހޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޗައިނާއާއި އެކު ކުރަމުންދަނީ އިޤްތިޞާދީ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެޤައުމުތަކުން ސްރީލަންކާގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ދައުވަތުދޭކަން އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސްރީލަންކާއިން ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އެއް ޤައުމަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހައި ޤައުމެއްގެ ބައިވެރިވުން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބީރަށްޓެހި ކަން ނައްތާލައި، އެޤައުމުތަކުން ސްރީލަންކާއާއި އެކު ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ކުރިން ތަންފީޒުކުރަމުން އައި މިކަމާއި ގުޅިން ހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ގޯޓަބަޔާ ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ "ބާރަތުޝަކްތީ އިން" ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޕްރޮގުރާމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އެކްސްކްލޫސިވް އިންޓަވިއު އެއް ދެއްވީ، މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވަނިކޮށްނެވެ. މިއީ ރިޔާސަތާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ބޭރުގެ ޤައުމަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.