ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ފޮނުވަނީ

  • މެމްބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެނގިތިބެ އެކަމަށް އިހުމާލުވުން
  • އަމީން އާންމަށް ދެންނެވިން އިއްޔެގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި އެކުގައި ޔައުމިއްޔާގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތަކާއެކު ރައީސަށް ދެންނެވުމަށް
  • ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރި ހަނގުރާމައިގެ ތުންފަތްމައްޗެއްގައި ވާކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 16:26 | 4,608

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ - ރައީސް އޮފީސް

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުގެ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ށ. މާއުނގޫދޫއަށް އެރުމާއި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަަކަފުޅުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހާ ހިއްސާކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 38 މެމްބަރުން ކުއްލި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާއިރު މެމްބަރުންގެ އެކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު ކުރެވޭނެ އެއްކަމަކީ އެކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ހިއްސާ ކުރުންކަމަށެވެ. މެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަކަން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެނގިތިބެ އެކަމަށް އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިއްޒަަތްތެރި މެންބަރުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެއްވި ނުކުތާއަކީ ފުލުސް އޮފީސް މި ކަމުގައި އިހުމާލުވާ މިންވަރު، ފުލުސް އޮފީހުން މި ކަމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޅާ ނުލެވޭ މިންވަރު، ތަހުގީގުގައި އަހަރެއް ވާއިރު ވެސް އެ ކުއްޖާ ހުރީ އަނިޔާގެ ޝިކާރާގައި. މެންބަރުން ވިދާޅުވީ އެއީ އެ ކަން އޮންނަން ވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވަނީ، ލަނޑާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ދޯނީގައި އުޅުނު ރ. މަޑުއްވަރީ މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ކަނޑަށް އެއްލާލި މައްސަލަ ހުކުރު ދުވަހު ފެންމަތިވުމާއި އެކުއެވެ. ކޯޓުުން ބޭރުގައި، އުމުރުން 13 އަަހަރުގައި ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މައުލޫމާތު 2018 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބެލި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީއަށް އަށްވަނީ މިއީ އެކުއްޖާ މީހަކާ ދެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫންކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އެކޮމެޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް ސޯސްތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން މިއީ އެކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ނޫންކަން އެނގިފައިވާކަމަށެވެ.

މެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރި ހަނގުރާމައިގެ ތުންފަތްމައްޗެއްގައި ވާކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުޑަރަށަކަށް ބަޔަކު އަރާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއްގެ ނިޝާންޖަހާ ރަށްރަށް ފަތަހަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާކަަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މެމްބަރުން ފާޅުކުރައްވާފައި ވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑު އިއްޔެ އަމީން އާންމަށް ދެންނެވިން އިއްޔެގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި އެކުގައި ޔައުމިއްޔާގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތަކާއެކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހުގައި ދެންނެވުމަށް. މިއީ އޭ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ހިޔާލުތަކަކީ. މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިނުގަންނަވައޭ ފުލުހުންނަށް މިކަންކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރެއްވޭކަމަކަށް.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ނުހުއްޓުވޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން މެމްބަރުން ވަނީ އެކަންކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލު އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް އާއި ހޯމް މިނިސްޓާ އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް މެމްބަރުން ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.