ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޑރ އަފްރާޝީމްގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ : އިމްރާން

  • ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެރިޕޯޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު އަމުރެއް ނެރޭކަށް އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ކުރާކަށްވެސް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
  • ސަޓޯގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން އިތުރު ހެއްކެތް ލިބިފައިނުވާތީ އޭނާގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 11:56 | 5,124

ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރިޟްވާނާއި، ޑރ އަފްރާޝީމްގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ މެމްބަރަކު ސުވާލުކުރެއްވުމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ނެރުމާއެކު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މިނިސްޓަރ އަމިއްލަ ފުޅަށް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އެރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ހުރިތޯ އެއްސެވި ކަމަށާއި އެއާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެވަގުތުގައި އެކަން ދެންނެވެން ނެތްކަމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން 24 ގަޑިއިރު އެބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށްފަހު ރިޕޯޓުތަކާއި ލިބިފައި ހުރި ބަޔާންތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ހައްޔަރުގެ އަމުރެއް އަދި ދަޢުވާ އެއް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ދިރާސާކޮށްގެން ގެނައުމަށް ދެންނެވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީޖީއާއި ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށްގެން ގެނައުމަށް ދެންނެވިކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ 24 ގަޑިރު ފަހުން އަޅުގަނޑު އެބެފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރިން. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެރިޕޯޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު އަމުރެއް ނެރޭކަށް އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ކުރާކަށްވެސް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިމައްސަލާގައި ޕީޖީ ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަކީ މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަލީ ޝާން (ސަޓޯ) ގެ މައްސަލަކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. މި މައްސަލައިގައި ސަޓޯގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. ނަމަވެސް ހެކި ނެތުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތެއް ނުވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފު ވެސް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝާންގެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ކުރަން އިތުރު ހެއްކެތް ލިބިފައިނުވާތީ އޭނާގެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ކުރަން ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވި. އެހެންކަމުން އެރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަދި ދަޢުވާ ކުރުމަށް ފުރުޞަތެއް އޮތްނަމަ އެދުވަހު އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަށް ފުލުހުން މިތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް. ނަމަވެސް މހާތަނަށް އާއިރު އެފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްދީފައެއް ނުވޭ.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަރުކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނަކުން ގިނަގުނަ ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ވުމުން ސީދާ ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ދެދުވަސްމަތިން ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަދި ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ސާފުކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ސީދާ ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު މިހާ ސާފުކޮށް އެހިން ދެދުވަސް މަތިން ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ ދެއްވާށޭ، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ޖާގައެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިލައްވާފައިވޭތޯ. ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސާ އަމިއްލަ ފުޅަށް ވިދާޅުވި މިރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތިމަންނަ މެންނަށް އެފަދަ ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތޭ.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެންޓި ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެވުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ނުކުރެވި ހުރި އެތައް މަސައްކަތެއްކޮށް އޭގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމް އަހްމަދާއި، ހ. ހިކޯސްޓް، އަލީ ޝާން (ސަޓޯ) އަދި އޭރު 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހުމާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި މަރުގެ ޙުކުމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއަކުން ވެސް ވަނީ ދަމަހައްޓައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.