ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 09:40
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް، މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް، މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
މުހައްމަދު ފަޒީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް
ސަރުކާރުން އަތް ބޭނިޔަސް، ނުބޭނިޔަސް ފަނޑިޔާރުގެ އޮތީ ކޮރަޕްޓްވެފައި: ޝިފާޒް
 
ހުރިހާ ގޯހަކަށް މަގުފަހި ކުރެއްވީ މަޖިލިސް ރައީސް
 
ފައިސާ ފޮއްޗަކާއި ނުލައި އިންސާފު ދޭން ދަސްވެފައެއް ނެތް

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަސް، ނުވަތަ ނުފޯރުވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެތައް އޮތީ ކޮރަޕްޓް ވެފައި ކަމަށާ، ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނުދެނިސް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަސްވެފައި ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް، މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުގެތަކުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުއްދައިދޭނެ ކަމަށާ، ބޭނުންވަނީ، ރުފިޔާ ފޮއްޗަކާއި ނުލައި އިންސާފުވެރި ޙުކުމް ލިބޭނެ ވަރު ކަށަވަރު ކުރަން ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް އަތްބާނާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކިހިނެއް ކަމެއް ބާނަނީ. އެ ބާނާ ވާހަކަ ވިދާޅުވޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ، އެ ބޭނިއަސް، ނުބޭނިއަސް، އެމީހުން ތިބީ ކޮރަޕްޓް ވެފައޭ. ވަކި ކަމެއްގައެއް ނޫން. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރު ބޭނުން ކަންތައްތައް ފުއްދަދޭނެ. އެކަމު އާންމު ފަރުދަކު ދިޔަސް، ސަރުކާރުން ވިދާޅު ނުވިޔަސް، އެބޭފުޅުންނަށް ދަސްވެފައި އޮތީ، ރުފިޔާ ފޮއްޗަކާ ނުލާ، އެކަން ކޮންދޭ ގޮތަކަށް ނޫން. މި ނިޒާމް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން މި ބޭނުންވަނީ. ރުފިޔާ ފޮއްޗަކާ ނުލާ އިންސާފުވެރި ޙުކުމް ލިބޭނެ ވަރު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރު ކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެކަމަށްތަކާ ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެއަކަށް، ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރި ކައުންސިލް ތަކަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރަން މި ޖެހެނީ،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުގެ ފަދައިން ޤައުމުގައި ގޯސްކޯށް މިއަދު ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް އެގޮތަށް ވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސައުދީގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ފ އަތޮޅުން ބައެއް ވިއްކާލުމުގެ ޑީލަށް މަގުފަހިކުރީވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޢަބްދުﷲ މަސީހު ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުންވެސް، އެއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނު ފަހިކޮށްދިނުންވެސް، އަދި ނުވިތާކަށް މި ރާއްޖެ ކޮރަޕްޓް ކުރުމުގަ، ފަނޑިޔާރުން ޒިންމާދާރު ނުކުރުމުގަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހެއްގެ މަޖިލިސް ވަންތަކަން ގެއްލުވާލާ، ޚަރާބު ތަނަކަށް މުޅި މަޖިލިސް ބަދަލުކޮށްލީވެސް، އެ ރިޠާސަތުގަ، އެބޭފުޅާ އިންނަވައިގެން. އެފަދަ ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގަ އިނުމަކީ، މިއަދު ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ފ އަތޮޅުގެ ޑީލާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރި އެއްވެސް ރައީސަކު، ރާއްޖެ ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވެގެން ނޫޅޭ ކަމަށާ، އެބޭފުޅުން އެކަން ނުކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ޒަމާނެއްގާ، ގަންނާނެ ބަޔަކު ނެތިގެންނެއް މި ރާއްޖޭގެ ވެރިންނެއް ނޫޅޭ. އެއަށްވުރެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ، މި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކާ، މި ޜާއްޛޭގެ ވެރިން، ވިސްނުން އިސްކުރެއްވީ. އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުވެސް އިސްކުރެއްވީ. މީގެ ކުރީގާ ވެރިކަން ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ކަހަލަ ވަގުންނެއް ނޫން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، މި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒް ވިދާލުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި، ރައްޔިތުން، މި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް